23 Февруари 2024
  БГ
 
 
 

Архив съобщения

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Уважаеми колеги,

    Във връзка със зачестили сигнали към „Централен депозитар“ АД за заплащане на допълнителни такси за поддържане на ISIN код на емисии безналични финансови инструменти Ви информираме, че не дължите никакви суми към други организации.

    Националната номерираща агенция за присвояване на ISIN кодове в България е „Централен депозитар“ АД. Уведомяваме ви, че всички издадени ISIN кодове се поддържат само в нашия регистър, след като „Централен депозитар“ АД е осъществил действия по регистрацията им в Асоциацията на националните номериращи агенции (ANNA).

    Моля да имате предвид, че за всички вече издадени от „Централен депозитар“ АД и регистрирани в АNNA кодове, не се дължи таксa за поддръжка.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   Уважаеми дами и господа,

    С решение на КФН № 497-ЦД от 27.04.2023 г. са одобрени изменения и допълнения на Правилника за дейността на ЦД АД.

    Основната част от промените в Правилника ЦД АД са свързани с проекта за присъединяване на ЦД АД като участник в общата платформа за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата за целите на извършване на общоевропейски сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро. Останалите промени имат за цел доразвиване и усъвършенстване на уредбата относно определени процедури при предоставяне на услуги от ЦД АД като: регистрация на емисии финансови инструменти, обслужване на корпоративни действия, регистрация на особени залози и др.

    Правилникът на ЦД АД е публикуван на интернет страницата, като промените влизат в сила, считано от 12 май 2023г. Разпоредбите, които уреждат правила и изисквания, свързани с участието на ЦД АД в T2S, влизат в сила в съответствие с §13 от ПЗР.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Здравейте,

   Имаме удоволствието да Ви поканим на втория обучителен семинар, посветен на присъединяването на Централен депозитар към платформата за сетълмент на финансови инструменти TARGET2-Securities.

   Форумът Spotlight on TARGET2-Securities е присъствен и ще се състои на 09 май 2023 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в зала Йоханесбург, Полиграфия Офис Център.

   Споделяме програмата за деня:

09:30 - 10:00 Регистрация
10:00 - 10:10

Официално откриване

10:10 - 10:30

Миграция към T2S – обзор и новости

10:30 - 11:00

Централен депозитар в T2S

11:00 - 11:10

Кафе пауза

11:20 - 12:00

Шаблони на съобщения в T2S и регистрация на клиенти

12:00 - 12:30

График на тестовете с членовете на Централен депозитар

12:30 - 12:50

Хармонизация и стандарти за корпоративни действия

12:50 - 13:00

Заключение

   Участието в семинара е с такса от 50.00 лева без ДДС срещу издадена фактура от Централен депозитар. При необходимост, нашият екип ще се свърже с Вас относно данните по фактурата.

   Сесиите на Spotlight on TARGET2-Securities ще представят водещи пазарни практики и вярваме, че обучението ще бъде от полза на участниците, както в работата им със системите на Централен депозитар и T2S, така и в затвърждаване на техните познания относно новостите в областта на пост-трейд услугите. Бихме искали да Ви информираме, че залата е с ограничен капацитет.

   Каним Ви да заявите своето участие до 02 май 2023 г. на този линк. При допълнителни въпроси относно организацията на семинара може да се свържете с нас на mailto:t2s@csd-bg.bg

   Очакваме Ви!

   Екипът на Централен депозитар

 

СЪОБЩЕНИЕ

    

    УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 28 Февруари 2023 г. ТЕСТОВЕ С КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В СКС

    В изпълнение на изискванията на чл.41 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и План на Централен депозитар АД (ЦД АД) за провеждане на тестове по прилагане на процедурите при неизпълнение от страна на участник (приет с решение на Съвета на директорите по Протокол №  8/26.09.2017г), ЦД АД уведомява за резултатите от проведените в периода 28.02 - 01.03.2023 г. тестове с определени ключови участници в Системата за клиринг и сетълмент (СКС), както следва:

    Сценариите тестваха основни идентифицирани рискове, както следва:
    - реакцията на бизнес процесите в системата на ЦД АД при получаване на информация за участник в несъстоятелност;
    - провеждане на тест при възникнал оперативен проблем от страна на участник в СКС.

    Тестовете, преминаха по предварително изготвения сценарий. Като резултат от проведените тестове се установи, че действащите процедури в ЦД АД функционират адекватно и слабости не са установени.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми дами и господа,

    В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 15.03.2023г.

    Измененията в Правилника на ЦД АД са свързани с:

 1. Присъединяване на ЦД АД като участник в общата платформа за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S) на Евросистемата за целите на извършване на общоевропейски сетълмент на сделки с финансови инструменти от емисии, деноминирани в евро.
 2. Съобразяване с промени в приложимата нормативна уредба.
 3. Преодоляване на установени в практиката на ЦД АД проблеми при прилагане на определени процедури.

    Становища по проекта можете да изпращате на адрес : info@csd-bg.bg  до 24.03.2023г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

    Уважаеми колеги,

   Във връзка с организирания семинар-обучение от “Централен депозитар“ АД, по повод предстоящото присъединяване към платформата на Европейската централна банка, за търговия с финансови инструменти - T2S, ви информираме, че по препоръка на Асоциациите, мероприятието ще бъде проведено изцяло on-line (дистанционно), без такса. Панелите на английски език ще бъдат без превод. Записването на желаещите ще се осъществява както и до сега, на електронна поща на г-жа Десислава Георгиева: d.georgieva@csd-bg.bg. до 31.12.2022г. с упоменати: три имена, e-mail адрес и име на организация, която се представлява. Допълнителна информация можете да получите на телефон: 02 4001 226.

   Очакваме Вашите предложения за разглеждане на допълнителни теми и/или въпроси по посочените вече теми, в рамките на указания срок, на посочената електронна поща.

   След изтичане на срока за записване ще ви бъдe изпратена форма за регистрация, придружена от линк към интернет адреса на мероприятието.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

    Уважаеми колеги,

   Във връзка с предстоящото присъединяване на “Централен депозитар“ АД към платформата на Европейската централна банка, за търговия с финансови инструменти T2S, Ви уведомявам, че стартираме подготовка на семинар-обучение, който ще се проведе след средата на януари 2023г.

   Темите, които предвиждаме да разгледаме по време на семинара, са основно насочени към процеса на присъединяване към T2S, както и към новите възможности за нашите членове и техните клиенти, които ще бъдат открити след присъединяването.

   Основните теми ще бъдат свързани с:

 • комуникацията между ЦД АД и членовете;
 • изисквания за формата и съдържанието на съобщенията, изпращани от членовете;
 • видовете услуги, които ще бъдат предоставяни;
 • движението на финансовите инструменти и паричните средства по сделките.

   Паралелно с темите за новите услуги, които ще бъдат представени, планираме да бъде направен и преговор на правилата и техническата част, въз основа на които се осъществява комуникацията с членовете към настоящия момент.

   В случай, че имате предложения за разглеждане на допълнителни теми и/или въпроси по посочените теми, моля да ги изпратите най-късно до 31.12.2022 г. до Десислава Георгиева на ел. поща: d.georgieva@csd-bg.bg.

   За записване, моля да изпращате данни – три имена, името на организация, за която работите и адрес на електронна поща, до Десислава Георгиева на ел. поща: d.georgieva@csd-bg.bg, най късно до 31.12.2022 г. За допълнителна информация можете да свържете с нас на телефон: 02 4001 226.

   Предвид, това че мястото, часът на провеждането на семинара и размера на таксата за участие, зависят от броя на участниците, тази информация ще бъде оповестена допълнително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми дами и господа,

   Във връзка с получено писмо от БАУД, относно времевия интервал за предоставяне на извлечения и справки за притежателите на дялове от договорните фондове, Ви уведомявам, че считано от 01.12.2022 г. “Централен депозитар“ АД ще изготвя и изпраща справката за притежателите на дялове за деня, след приключване на последната обработка за деня, стартираща в 19:00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Централен депозитар се присъединява към A-отбора на европейски депозитари чрез TARGET2-Securities

   София, 20 октомври 2022 г. – Централен депозитар и Европейската централна банка (ЕЦБ) подписаха рамково споразумение за присъединяване към TARGET2-Securities (T2S) след година ползотворно сътрудничество между експертни екипи от двете страни. Към момента се извършват вътрешни оценки за определяне на подходяща дата за миграция към платформата. Очакванията и на двете институции са, че още следващата година Централен депозитар официално ще прехвърли сетълмента на своите деноминирани в евро ценни книжа към T2S.

   От стартирането си през 2015 г., T2S е важен фактор за напредъка в интеграцията на финансовите пазари в Европа, като налага общоевропейски и хармонизирани правила за сетълмента на ценни книжа. Данните за 2021 г. показват, че платформата е предпочитано средство за сетълмент от всички основни депозитари в Европа, като T2S обработва средно по 700 000 транзакции всеки ден.

   „T2S е от изключителна важност за финансовата инфраструктура на Европа и безспорно помага на депозитарите-членове в платформата да бъдат по-достъпни за инвеститори от целия континент. Вярваме, че участието ни в T2S ще увеличи клиентската база и ще направи българските компании по-видими за европейските инвеститори. В Централен депозитар подкрепяме общоевропейски инициативи като T2S, които правят сетълмента на ценни книжа по-сигурен и по-ефективен, като същевременно намаляват рисковете и създават стабилни основи за един справедлив и прозрачен капиталов пазар. Радостни сме, че подписахме рамковото споразумение за присъединяване към T2S и очакваме с нетърпение да довършим започнатото.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

   Като следваща стъпка Централен депозитар ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ЕЦБ и структурите за управление на T2S, за да осигури плавната миграция към T2S, с цел да започне оперативна работа в платформата преди приемането на еврото в България.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   В секция „Услуги и тарифа раздел „Тарифа на Централен депозитар“, е публикувана Тарифа за цените на услугите на ЦД АД с отразени промени съгласно решение на Съвета на директорите на ЦД АД по Протокол № 16 от 25.08.2022 г.

   Промените а в Тарифата на ЦД АД съгласно Протокол № 16 от 25.08.2022 г., влизат в сила от 01.09.2022 г., с изключение на измененията в Раздел ІІІ от Тарифата, които влизат в сила от 01.10.2022 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

   Уважаеми колеги,

   Във връзка с изискванията на а раздел 2 от Регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 14 парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (Регламент (ЕС) 2018/1229), ви информираме за следното:

   Считано от 01.09.2022 г. Централен депозитар ще събира паричните суми, представляващи парични санкции по сделки със закъснял сетълмент, от  паричните сетълмент сметки на участниците в СКС, причинили закъснението.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   26 инвестиционни посредници и банки се включват в инициативата „Ден за акции“ на 15 юни

   София, 9 юни 2022 г. – 26 инвестиционни посредници и банки са потвърдили до момента участието си в осмото издание на инициативата на Българска фондова борса и Централен депозитар „Ден за акции“ на 15 юни. Големият брой партньори на инициативата дава широк достъп на физическите лица до капиталовия пазар и ги улеснява да търгуват с акции без такси и комисионни на този ден.

Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни. Списъкът на инвестиционните посредници и банки, които се включват в „Деня за акции“ можете да намерите на  специалната интернет страница на БФБ.

   По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар beam - без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник или банка. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени на 15 юни поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

   Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.
Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day

 

СЪОБЩЕНИЕ

   До членовете на ЦД АД:

   С решение на КФН № 203-ЦД от 15.03.2022г. са одобрени изменения и допълнения на Правилника за дейността на ЦД АД с цел въвеждане и осигуряване на прилагането на изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (Регламент 2018/1229), както и на Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки (Регламент 2017/389).

   Правилникът на ЦД АД е публикуван на интернет страницата, като промените влизат в сила, считано от 30 март 2022г.

   Промените в Правилника са в следните насоки:

 • Разпоредбата на чл. 30 от Правилника е съобразен в съответствие с изискванията на Регламент 2017/389 за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК и приложението към него. Предвижда се санкциите  да се изчисляват, налагат, събират и разпределят в съответствие с изискванията на раздел 2 от Регламент 2018/1229. Сумите по наложените санкции за закъснение на сделки с финансови инструменти ще се разпределят служебно от ЦД АД по сметките на участниците в системата за клиринг и сетълмент, които са засегнати от неуспешния сетълмент, при последната сетълмент обработка на системния ден, следващ деня на сетълмента. На същия ден ЦД АД следва да уведомява участниците в системата за клиринг и сетълмент за приложените санкции.
  -         Съгласно указание от КФН във връзка със становище на БНБ при изчисляване на паричните санкции по чл.30, ал.1 т.2 , б.“а“ ще се прилага временен подход, а именно: предложени от БНБ алтернативен лихвен процент; основният лихвен процент, обявяван съгласно чл. 35 от Закона за БНБ, плюс разликата между лихвения процент по пределното кредитно улеснение на ЕЦБ и лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ. Посоченият подход ще се прилага до окончателно уточняване на позицията на Европейската комисия по предложения от БНБ лихвен процент, след което ще бъде публикувана допълнителна информация.
  Допълнителна информация за лихвените проценти, въз основа на които се определя размера на санкциите за неуспешен сетълмент поради липса на арични средства, може да откриете на следните линкове:
  Лихвен процент по пределното кредитно улеснение на ЕЦБ (Marginal lending facility) и лихвен процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ (Main refinancing operation) - последна и предпоследна колона:
  https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
  ОЛП на БНБ:
  https://bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm
  -         ЦД АД не предвижда въвеждането на MT 537 на този етап. Оповестяването към членовете ще продължи да се извършва чрез *.out файлове.
 • Въведени са изменения и в Глава единадесета, Раздел II, относно обработката, реквизитите и съгласуването на инструкции в СКС.
 • Съгласно чл. 137 от Правилника, ЦД АД  следва да докладва на компетентния орган и да оповестява на интернет страницата си случаите на неуспешен сетълмент  по реда на чл. 14 и чл. 15 от Регламент 2018/1229.

   За допълнителна информация относно техническите аспекти на въведените промени – отдел „Сетълмент“  при ЦД АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

   На вниманието на акционерите на „Централен депозитар“ АД

    Уважаеми акционери,

   Във връзка с успешното приключване на процедурата по увеличение на капитала на „Централен депозитар“ АД, Ви уведомяваме, че удостоверителните документи за притежаваните от Вас акции са изготвени. Удостоверителните документи на хартия можете да получите лично /от представляващия съответния акционер/ или чрез пълномощник. Получаване на електронни удостоверителни документи можете да заявите на e-mail: info@csd-bg.bg, като изпратите данни за електронна поща, със съответната декларация за получаване и/или сканирано пълномощно.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми акционери,

   Уведомяваме Ви, че в рамките на втория етап на процедурата за записване на новоиздадени акции от капитала на ЦД АД е записан целият остатъчен брой от 388  акции  от увеличението на капитала на обща емисионна стойност в размер на 221 160 лева.

   В резултат на проведената процедура по увеличаване на капитала на ЦД АД са записани всички новоиздадени 4000 (четири хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 100 (сто) лева и емисионна стойност 570 (петстотин и седемдесет) лева на акция, с оглед на което  ЦД АД ще предприеми необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала.  

   Увеличението на капитала е извършено при спазване на изискванията и ограниченията, предвидени в чл. 128 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми акционери,

   Уведомяваме Ви, че в рамките на първия етап на процедурата за записване на новоиздадени акции от капитала на ЦД АД са записани общо 3 612 броя новоиздадени акции от увеличението на капитала на обща стойност в размер на 2 058 840 лева.
   Съгласно решенията по т.1 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на ЦД АД, проведено на 25.11.2021 г.:
   В случай, че след изтичане на едномесечен срок от обявяване на решението за увеличение на капитала в ТРРЮЛНЦ не са записани всички нови акции, настоящите акционери, извън отказалият/те се акционер/и, имат право да запишат допълнителен брой акции, но в рамките на приложимите нормативни ограничения.
   Уведомяваме заинтересованите акционери, че записването на новоиздадени акции се извършва в 14-дневен  срок, считано от 19.01.2022г., по обявения ред – чрез подаване на заявление.

   За резултата от записването на остатъчния брой от 388 новоиздадени акции ще публикуваме отделно съобщение на интернет страницата на ЦД АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми акционери на Централен депозитар АД,

    Уведомяваме Ви, че по електронното дело на ЦД АД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) е обявена покана за записване на новоиздадени акции от капитала на ЦД АД в съответствие с решенията по т.1 на Общото събрание на акционерите от 25.11.2021г.
    В рамките на първия етап на процедурата право да запишат акции срещу вноски в капитала на дружеството имат настоящите акционери на ЦД АД към датата на решението на общото събрание.  Всеки акционер, има право в срок от един месец, считано от обявяване на поканата в ТРРЮЛНЦ да запише пропорционална на своя дял в капитала на дружеството преди увеличението част от новоиздадените 4 000 (четири хиляди) обикновени, поименни, безналични акции, по емисионна стойност за акция в размер на 570 (петстотин и седемдесет) лева.

    Записването и регистрацията на акциите ще се извърши чрез регистрационната система на ЦД АД въз основа на заявление по образец,  което съдържа данни за акционера и броя на записаните акции от новата емисия. Към заявлението се прилага документ за внасяне на емисионната стойност на съответния брой акции.

    Вноските срещу записаните акции се извършват по следната набирателна сметка, открита в „Уникредит Булбанк” АД, гр. София:
IBAN: BG55UNCR70005524640482
BIC: UNCRBGSF
Титуляр : ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

    Допълнителна информация и документи относно процедурата по увеличаване на капитала на ЦД АД ще бъде публикувана при необходимост в настоящата секция.

    Документи:

    Покана за записване на акции

    Заявление за записване на нови акции

 

СЪОБЩЕНИЕ

   

    УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 16 Декември 2021 г. ТЕСТОВЕ С КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В СКС

    В изпълнение на изискванията на чл.41 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и План на Централен депозитар АД (ЦД АД) за провеждане на тестове по прилагане на процедурите при неизпълнение от страна на участник (приет с решение на Съвета на директорите по Протокол №  8/26.09.2017г), ЦД АД уведомява за резултатите от проведените в периода 16 - 20.12.2021 г. тестове с определени ключови участници в Системата за клиринг и сетълмент (СКС), както следва:

    Сценариите тестваха основни идентифицирани рискове, както следва:
- реакцията на бизнес процесите в системата на ЦД АД при получаване на информация за участник в несъстоятелност;
- провеждане на тест при възникнал оперативен проблем от страна на участник в СКС.

    Тестовете, преминаха по предварително изготвения сценарий. Като резултат от проведените тестове се установи, че действащите процедури в ЦД АД функционират адекватно и слабости не са установени.

 

СЪОБЩЕНИЕ

БАКБ се довери отново на електронната платформа на Централен депозитар - ЕПОС за провеждането на Общото събрание на акционерите си

 

    София, 18 май 2021 г. – Българо-американска кредитна банка (БАКБ) проведе днес редовното Общо събрание на акционерите си и чрез Електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар (ЕПОС) с цел  съобразяване  с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Така БАКБ отново показа, че се доверява на ЕПОС за реализирането на най-важния си форум.

    ЕПОС е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: емитент, който организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

    Платформата е достъпна на сайта на Централен депозитар: от началната страница чрез избор на бутон „Вход към електронна платформа за общи събрания” или от линк: http://epos.csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    „Денят за акции“ ще бъде на 12 май

    София, 20 април 2021 г. – На 12 май ще се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска фондова борса и Централен депозитар като предстои нейното седмо издание. За първи път тази година, в рамките на инициативата, индивидуалните инвеститори ще могат да търгуват без такси с акции на всички пазари оперирани от БФБ, включително и на пазара за растеж beam.

    „Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на физически лица- инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

     „Инициативата вече може да се нарече традиционна и заема своето заслужено място в календарите на индивидуалните инвеститори. Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани 3-4 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

    „На 12 май индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно безплатно. Предвид позитивната вълна на всички европейски борси, включително и на БФБ, ще се радваме да имаме по-голяма активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

    Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

    Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day.

 

СЪОБЩЕНИЕ

За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз

С подкрепата на Комисията за финансов надзор
Партньори: Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите

 

    Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги.

    Предвид действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП от последните дни по разкриване на схеми за финансови измами от нелицензирани брокери, институциите от инвестиционния сектор напомнят на гражданите, че винаги трябва да проверяват дали компанията, която им предлага финансови услуги, е лицензирана.

    Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор. 

    В помощ на гражданите, инвестиционният сектор провежда информационна кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, като посочва 10 признака, по които всеки може да разбере дали дадена компания, предлагаща инвестиционни услуги, е лицензирана или не. 

    Вижте 10-те признака за разпознаване на лицензирания инвестиционен посредник, публикувани на сайта на БАЛИП на линк: https://cutt.ly/BcUAPOm

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 05.02.2021г.

    Становища по проекта можете да изпращате на адрес: info@csd-bg.bg до 26.02.2021г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 2020 г. ТЕСТОВЕ С КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ В СКС

    В изпълнение на изискванията на чл.41 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и План на Централен депозитар АД (ЦД АД) за провеждане на тестове по прилагане на процедурите при неизпълнение от страна на участник (приет с решение на Съвета на директорите по Протокол №  8/26.09.2017г), ЦД АД уведомява за резултатите от проведените на 18.12.2020 г. тестове с определени ключови участници в Системата за клиринг и сетълмент (СКС), както следва:

    Сценариите тестваха основни идентифицирани рискове, както следва:
    - реакцията на бизнес процесите в системата на ЦД АД при получаване на информация за участник в несъстоятелност;
    - провеждане на тест при възникнал оперативен проблем от страна на участник в СКС.

    Тестовете, преминаха по предварително изготвения сценарий. Като резултат от проведените тестове се установи, че действащите процедури в ЦД АД функционират адекватно и слабости не са установени.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    На основание Решение №776-ИП от 27.10.2020г. на „Комисия за финансов надзор”, с което комисията е отнела издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ”Одесос 33” ЕАД, с Протокол №14 от 09 ноември 2020.г. Съветът на директорите на Централен депозитар АД взе решение да прекрати членството на посредника.

    Съветът на директорите на Централен депозитар АД определя срок от 14 дни за уреждане на отношенията на посредника с другите членове на депозитаря и неговите клиенти.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Сирма Груп Холдинг е първата публична ИТ компания, която проведе ОСА чрез електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар

    София, 16 септември 2020 г. – Сирма Груп Холдинг проведе днес редовното Общо събрание на акционерите си и чрез Електронната платформа за общи събрания на Централен депозитар (ЕПОС) с цел съобразяване с противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19. Така Сирма Груп Холдинг стана първата публична технологична компания, която използва ЕПОС в страната ни.

    Сирма Груп Холдинг е специализирана в ИТ и разработване на софтуер, внедряване и системна интеграция. Компанията създава и разработва семантичен софтуер от световна класа, когнитивни бизнес решения, индустриални приложения, мобилни платформи и приложения, ERP софтуер, решения и услуги за финансовата индустрия, платежни услуги, платформа за електронно управление и услуги и др. В рамките на групата, дъщерните дружества създават уникални нови продукти и услуги във своята вертикална специализация.

    „Отговорът на Сирма на пандемията е силен фокус върху продуктовото развитие и въвеждането на нови технологични решения. Това правим за нашите клиенти, това ползваме и ние. ЕПОС ни позволява както да бъдем гъвкави, предвид пандемичните ограничения за присъствени събрания, така и осигурява много по-лесен достъп на нашите инвеститори до участие в Акционерно събрание. ЕПОС е чудесен пример за това как технологични решения внедрени заради пандемията, реално извисяват на едно изцяло ново ниво един цял процес“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг.

    „За нас е голямо признание, че Сирма Груп Холдинг се довери за провеждането на Общото събрание на акционерите си на ЕПОС. Най-голямата българска ИТ компания избра електронната платформа на Централен депозитар в момент на глобална пандемия, за да организира най-важния си корпоративен форум при спазване на всички мерки за безопасност и грижа за участниците.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    В рамките на Общото събрание акционерите на Сирма Груп Холдинг имаха възможност да гласуват предварително (лично или чрез пълмощник) или онлайн по предложенията от дневния ред. Чрез ЕПОС беше предоставено автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранието, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на протокола с основните реквизити.

    ЕПОС е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина като: емитент, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика – български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

    Платформата е достъпна на сайта на Централен депозитар: от началната страница чрез избор на бутон „Вход към електронна платформа за общи събрания” или от линк: http://epos.csd-bg.bg.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Във връзка с предстоящото влизане в сила от 03.09.2020г. на чл.110г от ЗППЦК отново ви информираме, че Централен депозитар АД предоставя възможност за надлежно предаване на информацията за предстоящи корпоративни събития, в съответствие с изискванията на разпоредбите на Закона за Публично Предлагане на Ценни Книжа.

    Цялата необходима информация за членовете на Централен депозитар АД, е публикувана на интернет страницата на депозитара в т.10 от “Инструкции за работа на членовете на ЦД със СКС“ - ТУК

    За публичните дружества е изградена електронна платформа за подаване на информация в стандартизиран формат по чл. 110г, ал.1-5 от ЗППЦК относно предстоящи корпоративни действия от публичните дружества. Електронната форма съдържа всички необходими реквизити за предаване на информация за инициирани корпоративни събития, съгласно действащите стандарти и пазарни практики.

    Електронната платформа комуникира директно със системата за генериранe и изпращане на съобщения към членовете на ЦД АД, съответно при въвеждане на данни от публичните дружества ще се извършва автоматично изпращане на електронни съобщения към членовете на депозитара. Приемането, разчитането и обработката на информацията от членовете на ЦД АД също ще се извършва напълно автоматично. Електронната платформа за подаване на информация по чл. 110г, ал.1-5 от ЗППЦК е общодостъпна на следния адрес: http://enter.csd-bg.bg/ за потребители с предварително регистриран квалифициран електронни подпис.

    Към настоящия момент платформата работи в тестови режим. Считано от 00:00 часа на 03.09.2020г. ще бъде активиран режим на работа в реална среда.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     Уведомяваме членовете на Централен депозитар АД, че считано от 07.08.2020г. SWIFT кода на ЕВРОФИНАНС АД е променен. Актуалният (новият) код е: EUFCBGS1

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Уведомление от Централен депозитар за упражнените права във връзка с увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД

    София, 2 юли 2020 г. – Поради големия обществен интерес Централен депозитар АД уведомява, че към края на работния ден днес, 2 юли 2020 г. упражнените права във връзка с увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) са както следва:

    Акционер Българска банка за развитие АД - брой упражнени права: 75 212 500; брой записани акции: 27 350 000;

    Акционер VALEA FOUNDATION - брой упражнени права: 32 270 700; брой записани акции: 11 734 800;

    Крайният срок за записване на акции от увеличението на капитала на ПИБ е 3 юли 2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    „Денят за акции“ ще бъде на 25 юни

    София, 1 юни 2020 г. – На 25 юни ще се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска фондова борса и Централен депозитар като предстои нейното шесто издание. „Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.  

    „Инициативата се наложи и особено в настоящата ситуация се очаква с още по-голямо нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната ни. „Денят за акции“ е катализатор на тяхната активност и роля на финансовите пазари. Очакванията ни за тазгодишното издание е да бъдат реализирани поне 3 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

    „На 25 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно безплатно. Ще се радваме и тази година да наблюдаваме традиционната активност, както и да насочим вниманието на хората към възможностите за реализиране на доходност чрез капиталовия ни пазар.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар .

     В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.
Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

    Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми дами и господа,

    Презентационните материали от уебинара „Виртуална демонстрация на провеждане на електронно общо събрание в ЕПОС“ проведен на 5 май 2020 г., както и цялата информация за ЕПОС, можете да намерите на страницата на платформата: http://epos.csd-bg.bg/.

    С уважение,
    Централен депозитар

 

СЪОБЩЕНИЕ

Покана за виртуална демонстрация на електронно общо събрание в ЕПОС - 5 май 2020 | 10:30 ч.

    Уважаеми дами и господа,

    Централен депозитар има удоволствието да ви покани на “Виртуална демонстрация на провеждане на електронно общо събрание в ЕПОС“.

    По време на демонстрацията ще имате възможност:

 • Да научите повече за визията за развитието на ЕПОС - лично от Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар
 • Да проследите в реално време всяка стъпка от организацията и провеждането на общото събрание - представени от Десислава Георгиева и Андрей Аврамов, водещи експерти в Централен депозитар
 • Да  получите отговори на въпросите, които имате за ЕПОС – от старши специалистите на Централен депозитар
 • Да се сдобиете със специална 50% отстъпка от таксата за ползване на ЕПОС до края на годината

    Демонстрацията ще се проведе на 5 май 2020 г. от 10:30 ч. до 12:30 ч. в платформата Cisco Webex Meetings®. Молим да заявите участието си предварително на ел.поща: m.mihailova@csd-bg.bg.

    След регистрация ще получите линк към събитието.

    Ще ви очакваме!

    С уважение,
    Централен депозитар

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ И КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

 

    С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с вируса Covid-19, ЦД АД призовава всички свои членове, емитенти и клиенти да се въздържат от лично посещение в офиса на институцията, освен при крайна неотложност. Всички членове, емитенти и клиенти, които разполагат с електронен подпис, могат да ползват предоставяните от ЦД АД електронни услуги на сайта:  www.csd-bg.bg.

    При необходимост провеждайте предварителни разговори и консултации по телефона или чрез изпращане на документи по имейл: delovodstvo@csd-bg.bg.

    Всички необходими документи и справки могат да бъдат получени и извършени онлайн, без необходимост от посещение в офиса на ЦД АД.

    Информация можете да получите на телефоните на ЦД АД: (+359 2) 939 19 81; (+359 2) 400 12 41 или по имейл на електронния адрес за контакт в сайта на институцията – www.csd-bg.bg.

    От 16 март 2020 г. Временно се прекратява обслужването на представители на дружества-емитенти на място. ЦД АД призовава директорите за връзки с инвеститорите, респективно упълномощените служители за комуникация с ЦД АД, да изпращат сканирани документи на специално създадения за това електронен адрес (документи, които са свързани с регистрация на корпоративни дейности, оригиналните документи ще се изпращат по пощата на официалният адрес на ЦД): гр. София 1000, ул. „Три уши“ №6, ет.4.

    Деловодството на ЦД АД ще приема документи на хартиен носител при спазване на ограниченията и предпазните мерки във връзка с вирусната обстановка в страната.

    В случай, че не ползвате електронните услуги на ЦД АД през съответните платформи, в заявлението за издаване на съответната справка, заявления за регистрации на корпоративни действия, извлечение от книгата на притежателите на финансови инструменти, моля да посочвате електронен адрес на упълномощено лице, на който да Ви бъде изпратен съответния документ след изготвянето му. При необходимост от документ на хартиен носител с подпис и печат, следва да се уговорите със служител от съответното административно звено за получаването му. Oт своя страна ЦД АД се ангажира да изпраща документите чрез Български пощи.

    Предварително благодарим за Вашето разбиране!

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми колеги,

    Във връзка с изтичане на срока на сертификата с който Централен Депозитар подписва своите съобщения, ще бъде подновен на 12-02-2020 г. с нов сертификат, който можете да заредите от ТУК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми колеги,

    Въз основа на вписаното в търговския регистър преобразуване чрез вливане на „Банка Пиреос България“ АД и „Юробанк България АД“, подадено заявление за прекратяване на членството  в Централен депозитар АД от страна на „Банка Пиреос България“ АД и предстоящо прекратяване на участието на „Банка Пиреос България“ АД  в RINGS, Ви уведомяваме, че считано от 18.11.2019 г. всички парични сметки на участници в Системата за Клиринг и Сетълмент оперирана от ЦД АД, при „Банка Пиреос България“ АД, ще бъдат заличени. Участниците, които имат декларирани сметки в „Банка Пиреос България“ АД, трябва да си открият сметки в друга банка и да ги декларират съгласно Правилника на Централен депозитар АД.  

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Централен депозитар партнира на БАЛИП в кампанията „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“

    София, 1 юли 2019 г. – Централен депозитар (ЦД) е партньор на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в информационната кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.

    Целта на кампанията е хората да бъдат информирани по достъпен начин как сами могат да различат спазващите закона инвестиционни посредници от недобросъвестните и незаконните дружества, и какво да направят, за да се предпазят от измами.

    В тази връзка БАЛИП подготви следната информация: „10 признака – Как да разпознаем лицензирания инвестиционен посредник от нелицензирания“.

    Можете да се запознаете с нея на линк: https://balip.com/лицензиран-инвестиционен-посредник/

    Можете да свалите информацията в електронен вид, за да запознаете с нея ваши близки и приятели - от ТУК.

    Кампанията се подкрепя от Комисия за финансов надзор (КФН) като част от общите усилия на сектора да бъдат предпазени потенциалните инвеститори от въвличане в измами от нелицензирани дружества и да бъде прекратено функционирането на такива.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Централен депозитар с промени в устава и нови услуги в съответствие с европейски регламенти

    София, 25 юни 2019 г. – На редовното си общо събрание акционерите на Централен депозитар (ЦД) приеха промени в устава и предмета на дейност на дружеството в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 за централните депозитари на ценни книжа и подобряване на сетълмента в ЕС, техническите регламенти и регламентите по прилагането му. Промените са обусловени от придобития от ЦД през септември миналата година лиценз за извършване на дейност в ЕС.

    Към досегашните основни услуги, които предоставя ЦД – регистрация на емисии безналични ценни книжа, поддържане на сметки за безналични ценни книжа и управление на система за сетълмент на ценни книжа, се добавят нови като: организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа между участниците; управление на обезпечения като агент на участниците; съгласуване на инструкции за сетълмент; предаване на инструкции, потвърждаване и проверка на сделки; подпомагане провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги, свързани с общи събрания; услуги свързани с нови емисии на ценни книжа, включително присвояване и управление на ISIN и подобни кодове и още редица др.

    Като спомагателни услуги ЦД продължава да предоставя всички, които са разрешени по реда на националното законодателство: водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особени залози и такива за вписване на финансови обезпечения; отчитане при регулаторни изисквания; вписване на обстоятелства по наложени запори от изпълнителни органи и др.

    Акционерите на Централен депозитар приеха също доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството и заверения му финансов отчет за 2018 г.; одобриха с нетната счетоводна печалба за 2018 г. да бъде частично покрита загуба за 2017 г. Общото събрание освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление на Централен депозитар за изминалата година и одобри одиторската компания АФА ООД, която да одитира и завери годишния отчет на дружеството за 2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    12 юни ще бъде „Денят за акции“

    На 12 юни ще се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска фондова борса и Централен депозитар като предстои нейното пето издание. „Денят за акции“ има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.  

    „Инициативата се утвърди за пет години и се очаква с нетърпение от индивидуалните инвеститори в страната. „Денят за акции“ е силен инструмент за насърчаване на тяхната активност и роля на финансовите пазари. Очакванията ни и през юбилейното й издание са отново да бъдат реализирани 3-4 пъти по-голям брой сделки спрямо останалите дни.“, каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

    „Близо 20 000 души провериха собствеността си върху акции от началото на годината досега чрез електронните услуги на Централен депозитар. На 12 юни индивидуалните инвеститори, които пожелаят да се разпоредят с акциите си, ще могат да го направят напълно безплатно.“, допълни Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар .

    В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица), директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник.

    Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

    Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия. Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: www.bse-sofia.bg/bg/equity-day

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми колеги,

    Уведомяваме Ви, че от 02.05.2019г. от 15.00ч. електронните съобщения, които „Централен депозитар” АД изпраща, ще са подписани с нов електронен подпис. При проблем с отговорите е необходимо да се заредят новите вериги от сертификата на ЦД.

    Веригите може да заредите от новия сертификат на „Централен депозитар” АД от ТУК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Централен депозитар ще премахне таксите за притежателите на „спящи“ акции

    София, 14 февруари 2019 г. – Централен депозитар (ЦД) декларира пълната си подкрепа за публикуваната от Министерството на финансите концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от ЦД в Регистър А (т.н. „спящи“ акции) и заложените в нея мерки.

    Институцията счита, че предложеният в Концепцията подход като интегриран комплекс от мерки  ще допринесе за реално разрешаване на идентифицираните проблеми  и ще позволи на акционерите реално да се възползват от акциите, които притежават, съответно да упражняват правата си по тях.

    ЦД подчертава, че с представените в Концепцията стъпки се прилага европейската практика за защита на правата и представителство на миноритарните акционери в дружествата под формата на колективна инвестиционна схема. За лицата, които изберат в рамките на една година да не правят нищо с акциите си, те се заменят с много по-конвертируем , ликвиден и лесен за наследяване финансов инструмент, а именно дял от инвестиционен фонд.

    Нещо повече, с евентуалното одобрение на мерките от Концепцията ще се създадат условия акционерите активно да участват в корпоративния живот и дейността по вземане на решения на дружествата. Не на последно място, ще се създаде предпоставка за подобряване на корпоративното управление на дружествата и ще се увеличи ликвидността и оборота на капиталовия пазар .

    ЦД като ключова институция на капиталовия пазар изразява готовност да предприеме следните действия в подкрепа на Концепцията:

 • участие във всички експертни обсъждания на въпроси и проблеми относно предложените решения, както и в подготовката и обсъждането на законодателни промени за реализиране на Концепцията;
 • активно участие в информационната кампания, включително и с въвеждане на облекчени процедури по проверка на активи в ЦД АД чрез интернет и други дистанционни канали.
 • опростяване и облекчаване на процедурите по регистрация на наследяване и прехвърляне на активите след приемане на съответните нормативни промени, които да позволят това.
 • премахване на всички такси за операциите, извършвани от физически лица притежатели на акции от масовата приватизация (MП) до определен обем на пакета акции за да могат лицата да се разпоредят с тях съгласно волята си без заплащане на такси. Обхвата на облекчението включва и операциите по прехвърляне на съхранение на акциите по клиентска сметка при инвестиционен посредник, първата им  продажба, процедурата по наследяване, всички справки за съответните акции от техните притежатели.

    Посочената мярка ще бъде безсрочна и ще влезе в сила, ако Концепцията на Министерството на финансите бъде одобрена.

    При преглед  на публикуваните в Търговския регистър документи от публичните дружества от процеса на МП – годишни финансови отчети и документи от общите събрания, се установяват следните факти:

 • Над две трети (2/3) от тези дружества за последните 5 години приключват финансовата година на печалба;
 • Само една четвърт (1/4) от тези печеливши дружества гласуват и разпределят дивидент;
 • Много малко от полагаемия се дивидент на физически лица от МП в Регистър А реално се изплаща (достига до тези акционери) (между 5 и 10% от сумата предназначена за Регистър А).
 • Физическите лица придобили акции от МП масово не участват в общите събрания на дружествата.

    Цитираните данни красноречиво говорят за наличието на съществен проблем, който възпрепятства акционерите реално да упражняват правата си в съответните дружества, респективно разпределените от емитентите дивиденти да достигат до тях.

    Централен депозитар счита някои твърдения изразени от организации в становищата им относно Концепцията за неверни и откровено манипулативни. В тази връзка институцията изготвя подробен анализ, който предстои да оповести.

    ЦД  призовава всички заинтересовани страни да подходят конструктивно и загърбвайки частния финансов интерес да обсъдят и подкрепят реално работещо решение на описания проблем.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Уважаеми госпожи и господа,

    Уведомяваме ви, че Министерството на финансите е публикувало за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А“, която може да бъде намерена ТУК. 

    Информационната кампания, предвидена в концепцията все още не е стартирала.

    В момента единствено тече срок за обсъждане на идеите, представени в концепцията.

    Към настоящия момент справка за притежавани от физически лица финансови инструменти може да бъде направена по следните начини:

    I. Справка чрез интернет страницата на ЦД АД -  от меню „Проверка на портфейл“ или от ТУК.

    Справката е безплатна и е достъпна по два начина:

•          чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица), не е необходимо предварителна регистрация на КЕП в Централен депозитар;


•          чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП).

    Съдържанието на справката е само относно притежаваните от лицето към момента на издаване финансови и/или компенсаторни инструменти.

    Допълнителна информация за дата, цена и начин на придобиване, както и актуална цена на ФИ/КИ можете да се получи чрез лицензиран инвестиционен посредник (Списък на лицензираните инвестиционни посредници.)

    II. Справка чрез лицензиран инвестиционен посредник (Списък на лицензираните инвестиционни посредници), който извършва дейност като регистрационен агент.

    Справката се извършва от съответния инвестиционен посредник срещу заплащане след проверка на легитимацията на лицето.

    Наследници на починали лица могат да извършат справка за притежавани финансови инструменти на наследодателя чрез лицензиран инвестиционен посредник (Списък на лицензираните инвестиционни посредници.)

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка със заявление за прекратяване на членство подадено в „Централен депозитар” от инвестиционен посредник WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES на 06.12.2018г., Ви информираме, че на свое заседание проведено на 17.12.2018 год. с Протокол №19, Съветът на директорите на ЦД удовлетвори искането на заявителя и прекрати членството му в депозитара.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Европейската група за общи събрания GMs E-MIG: България е един от най-модерните пазари в Европа

    София, 13 декември 2018 г. – България е един от най-модерните пазари в Европа, това признание получи страната ни по време на годишната среща на Европейската група за въвеждане на стандарти при общите събрания European Market Implementation Group for General Meetings (GMs E-MIG), на която Централен депозитар беше домакин в гр. София. Високата оценка за България и за Централен депозитар дойде след представянето на иновативната Електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС).

    „Приемаме оценката за огромно признание за страната ни и още по-сериозен ангажимент към развитието на европейските аспекти на дейността на Централен депозитар. Като институция, която лидира тенденциите вече сме отговорни не просто да съблюдаваме, а да участваме в създаването на най-добрите практики в Европа.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Сред основните акценти на срещата беше изпълнението на Стандартите за провеждане на общи събрания в страните-членки на ЕС. Обсъдени бяха последиците от прилагането на Регламента на ЕК за определяне на минимални изисквания за прилагане на разпоредбите на Директива 2007/36 по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите чрез Стандартите за провеждане на общите събрания. Бяха обменени мнения относно прилагането на преразгледаната Директива за правата на акционерите и Регламента за прилагане в държавите-членки на ЕС, както и в държавите от ЕИП или тези страни извън ЕС, които имат еквивалентен режим.

    Ментор на срещата  беше г-н Маркус Каум – председател на GMs E-MIG. Във форума участваха близо 40 представители на най-високо ниво от Европейската асоциация на централните депозитар - ECSDA, Euroclear, Clearstream,  Iberclear, JP Morgan, Citibank Europe, Societe Generale, Deutsche Bank, както и такива от националните работни групи (National Market Implementation Groups) от депозитарните институции на страните-членки на ЕС.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми колеги,

    В раздел „Проекти на документи за обсъждане” е публикуван проект за промени в Тарифата на “Централен депозитар” АД.

    Становища по проектa можете да изпращате на адрес: d.varadev@csd-bg.bg до 30.11.2018г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Централен депозитар влезе в елитния клуб на европейските депозитари

Институцията изпълни изискванията на най-сериозния Регламент на ЕС и придоби лиценз да осъществява дейност в държавите членки на Съюза пряко или чрез връзки с други депозитари

 

    София, 19 септември 2018 г. – Централен депозитар придоби лиценз да осъществява дейност в държавите членки на ЕС пряко или чрез връзки с други депозитари. Това стана с издаването на лиценз от Комисия за финансов надзор, който удостовери, че Депозитарят покрива напълно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. Така българската институция става петата в Съюза, която вече притежава такъв лиценз наред с депозитарите в Австрия (OeKB), Дания (VP Securities), Латвия – за всички Балтийски страни (NASDAQ) и Португалия (Interbolsa).

    „Влизането ни сред елита на депозитарите в ЕС означава престиж и признание за България и капиталовия ни пазар, потвърждава, че Централен депозитар прилага водещите европейски практики в областта, и разпознава по най-добър начин високия професионализъм на екипа ни. Признателни сме за експертната подкрепа на колегите и ръководството на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията, с които заедно постигнахме тази стратегическа цел в името на страната ни.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Лицензирането на Централен депозитар е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България. Тя се фокусира върху вътрешния потенциал, базиран на органичния растеж и разработването на широка гама от услуги за привличането на международни инвеститори на пазара в страната ни. Целта е да се гарантира, че участниците на пазара не трябва да търсят чуждестранни доставчици на пост-трейдинг услуги, тъй като предлаганите в България решения са привлекателни за международни инвеститори, действащи на местния финансов пазар.

    За Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.

    Сред целите на Регламента за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа са: хармонизирани изисквания за дейността на централните депозитари на ценни книжа; по-кратки периоди на сетълмент; мерки за дисциплина при сетълмента (задължителни парични санкции и "buy-in" процедури при неуспешен сетълмент); задължение за дематериализиране на повечето ценни книжа; строги правила за надзор и обслужване от страна на централните депозитари на ценни книжа; стриктни права за достъп до услугите на централните депозитари; повишени изисквания за пруденциален надзор и спазване на бизнес правила от централните депозитари и на други институции, предоставящи банкови услуги, които спомагат за сетълмента на ценни книжа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми колеги,

    В раздел „Проекти на документи за обсъждане” са публикувани:

 1. Проект за промени в Общите условия, приложими към отношенията между “Централен депозитар” АД и неговите членове;
 2. Проект за промени в Общите условия, приложими към отношенията между “Централен депозитар” АД и емитентите на безналични финансови инструменти.

    Дата на публикуване: 30.05.2018г.

    Становища по проектите можете да изпращате на адрес: d.varadev@csd-bg.bg до 08.06.2018г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми колеги,

    Централен депозитар в рамките на инициативата си за подобряване на услугите получи статут на Спомагателна система към TARGET2.  В тази връзка Ви предоставяме списък на банките приели да станат сетълмент банки към спомагателната система към настоящия момент.

    Всички участници, чиито парични сметки в евро са в банки, различни от тези в списъка, е необходимо да си открият и декларират нови сметки в евро, в банка по техен избор от предоставения списък, включително и другите банки най- късно до 18 май 2018година.

    Считано от 22 май 2018г. всички разплащания в евро за приключване на сделки и/или по корпоративни действия, ще приключват само през TARGET2 и ще се извършват само към сетълмент банки.

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Централен депозитар представя ЕПОС на семинар на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България на 20 април

    Централен депозитар ще представи Eлектронната платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС) на семинар на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) на 20 април 2018 г.

    Депозитарят е основен партньор на АДВИБ в обучението, по време на което от Асоциацията ще подготвят членовете си за предстоящата кампания по провеждане на общи събрания. АДВИБ ще запознае участниците в семинара с нормативната уредба, изискванията за подготовка на документите за свикване и провеждане на общи събрания и ще открои добри практики от изминалата година.

    Като част от световната тенденция за дигитализиране на общите събрания, Централен депозитар ще демонстрира предимствата на иновативната си електронна платформа ЕПОС и ползите за акционерите/облигационерите на дружествата.

    Информация за ЕПОС е достъпна на сайта на Централен депозитар: от началната страница чрез избор на бутон „Вход към електронна платформа за общи събрания” или от линк: http://epos.csd-bg.bg

    При интерес за участие в семинара, можете да се свържете с АДВИБ на тел: 02/9804881 или на ел. поща: events@abird.info

    Крайният срок за регистрации е: 16 април 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Правим справка за собствеността на акции вече и с електронен подпис

    София, 21 март 2018 г. –  Централен депозитар направи електронната услуга за справка за собственост на акции достъпна и с квалифициран електронен подпис (КЕП). От днес всеки, който разполага с КЕП може да се информира за притежаваните финансови инструменти на интернет страницатa на Централен депозитар.

    „Приоритет за нас като институция е гражданите да имат бърз и надежден достъп до информацията за своята собственост върху финансови инструменти. Това е ключова предпоставка оттук-насетне всеки да може ефективно да управлява тази собственост. Като общ резултат ще имаме и по-развит капиталов пазар в страната.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Справката, която всеки гражданин може да направи чрез КЕП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

    Над 15 000 души провериха собствеността си върху акции за два месеца и половина от пускането на електронната услуга на Централен депозитар чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Справката и чрез КЕП е достъпна на сайта на Централен депозитар в раздел: „Проверка на портфейл“

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми госпожи/господа,

    Благодарим за интереса към семинара-представяне на новостите от Централен депозитар, който се проведе на 22 февруари 2018 г. По време на събитието ви запознахме с ползите за клиентите от новите възможности на Централен депозитар да прави сетълмент на сделки с ДЦК и сделки в евро, както и да извършва плащания по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино от досега.

    Специално внимание обърнахме и на електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която създадохме. В рамките на представянето направихме  и интерактивна демонстрация на провеждане на общо събрание в ЕПОС.

    Повече информация, презентации и видеа от семинара, можете да намерите в раздел: „Събития”.

    С уважение,
    Екип на Централен депозитар

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

    Централен депозитар вече може да приключва сделки в евро

    София, 19 февруари 2018 г. –  Централен депозитар вече може да извършва сетълмент на сделки в евро. Това стана възможно в резултат на реализиран успешен проект съвместно с Българска народна банка (БНБ). Чрез него Депозитарят придоби статут на спомагателна система в Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2).

    „Възможността да приключваме сделки в евро е важна предпоставка за разгръщане на много инициативи свързани с развитието на капиталовия пазар в страната ни и региона. Всички тези инициативи са залегнали в Стратегията и ние работим активно за успешната им реализиция.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Новата функционалност позволява да се финализират сделки с чуждестранни депозитарни институции. По този начин ще бъдат подкрепени инициативите на БФБ-София свързани с търговията на чуждестранни акции чрез пазара BSE International и търговията на регионалната платформа SEE Link.

    Депозитарят ще може да извършва и плащания по корпоративни действия, лихви и/или главници по емисии ДЦК деноминирани в евро.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

    Уважаеми господине/госпожо,

    Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар–представяне на новостите от Централен депозитар за 2018 г. Основни акценти в програмата на семинара са: ползите за клиентите от новите възможности на Централен депозитар да прави сетълмент на сделки с ДЦК и сделки в евро, както и да извършва плащания по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино от досега.

    Специално внимание ще отделим на електронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), която създадохме. Платформата предоставя качествено нови възможности за публичните компании, като ползволява всички дейности свързани с организация, генериране на акционерната/облигационерната книга и провеждане на общи събрания да стават по електронен път.
В рамките на представянето ще направим и интерактивна демонстрация на провеждане на общо събрание в ЕПОС.

    Семинарът ще се състои на 22 февруари 2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в залата на 1 ет. на Перформ Бизнес Център, гр. София 1000, площад „Позитано“ №2.

     Програмата можете да видите тук

    Предвид ограничените места в залата, моля потвърдете присъствието си до 20 февруари 2018 г. на Милена Михайлова на тел: 02/9391989 или на ел. поща: m.mihailova@csd-bg.bg

    Ще Ви очакваме!

    С уважение,
    Екип на Централен депозитар

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Увеличават се възможностите за повече сделки с ДЦК

    София, 12 февруари 2018 г. – Централен депозитар вече извършва сетълмент на сделки с държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана в резултат на изградената връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в Българска народна банка (БНБ). Така ще могат да се финализират и сделки с ДЦК, които са сключени на регулиран пазар между членове на Централен депозитар, които не са членове на Държавния депозитар. До момента търговията с ДЦК се извършваше на Фондовата борса, а приключването на сделките ставаше само в Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ.

    „Вече всички могат да участват пълноценно на пазара на ДЦК и това е резултат от съвместните усилия на екипите на Централен депозитар и БНБ. Работихме изключително интензивно с колегите от Централната банка и завършихме успешно няколко стратегически проекта с тях. Убедени сме, че те ще дадат сериозен тласък  на развитието на капиталовия пазар в страната ни.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

    Новата връзка между Централен депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ позволява на инвестиционните посредници също и да съхраняват ДЦК по подсметки на крайни клиенти в Централен депозитар.

    Търговията с емисии ДЦК на Фондовата борса започна през ноември миналата година. Тогава с идеята да изградят стабилен пазар на ДЦК с траен интерес на инвеститорите към него Централен депозитар и БФБ-София стартираха инициатива – да не начисляват такси към свои членове за търговия с този вид инструменти, ако и те съответно не таксуват своите клиенти. 15 инвестиционни посредника и банки се присъединиха към инициативата и няма да начисляват допълнителни такси на клиентите си при търговия с ДЦК. 

    Инициативата е отворена и всеки от останалите членове на Централен депозитар и БФБ-София може да се присъедини към нея до 30 септември 2018 г.

    Централен депозитар прави плащанията по корпоративни действия по-бързо и по-евтино

    В резултат на друг съвместен проект с БНБ, Централен депозитар вече има възможност да прави плащанията по корпоративни действия в лева по-бързо и по-евтино за своите клиенти. Прехвърлянията на парични средства по корпоративни действия ще се извършват чрез оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS) и ще са по всички стандарти, практики и изисквания- възможно най-рано в деня на плащане. Така крайният клиент ще разполага възможно най-рано със средствата. Това се отнася до плащанията в лева на: лихви и/или главници по облигационни емисии; дивиденти; суми от продажба на права и ликвидационни дялове по емисии акции в лева и плащания, и по корпоративни действия с левови емисии ДЦК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

    Уважаеми Госпожи/Господа,

    Във връзка с работата по изпълнение на стратегията за развитие на „Централен депозитар“ АД  Ви уведомявам за следното:
    „Централен депозитар“ АД ще се присъедини като спомагателна система към Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) след получаване на одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка. С присъединяването ще се осигури възможност за сетълмент в евро на сделки с чуждестранни депозитарни институции и с ДЦК, деноминирани в евро. Също така през TARGET2 ще се извършват и плащания по всички корпоративни действия за емисии финансови инструменти, деноминирани в EUR.
    Техническото обезпечаване на сетълмента ще се извършва чрез сетълмент банки, които са заявили в „Централен депозитар“ АД, че биха желали да изпълняват тази функция.
    Всички инвестиционни посредници, желаещи да ползват възможността за сетълмент на сделки в евро и получаване на средства от корпоративни събития в евро, следва да открият и представят в „Централен депозитар“ АД декларация за следните видове сметки:

 • сетълмент сметка в евро – за извършване на сетълмент по сделки с ДЦК, деноминирани в евро  и/или сделки с чуждестранни депозитарни институции;
 • несетълмент сметка в евро – за извършване на разплащания с клиенти, след приключване на сетълмента на сделки в евро;
 • сметка за получаване на парични средства от корпоративни действия в евро.

    Сметките следва да са открити в банка, която вече има договор с Централен депозитар за предоставяне на сетълмент услуги в TARGET 2 или е заявила желание за сключване на такъв.
    Сметките трябва да бъдат описани в съответния формуляр по образец, като сетълмент сметката следва да бъде обозначена с наличие на “Съгласие за директен дебит“ в полза на „Централен депозитар“ АД, приложен към Декларацията по чл.15, ал.2, т.3 и т. 4 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД. В декларацията задължително се отбелязва IBAN на сметките и SWIFT код на съответната банка.

    Моля да имате предвид, че от 01.03.2018 г. плащанията по корпоративни действия по емисии безналични ценни книжа в български лева ще се извършва чрез системата RINGS като допълнителна платежна инструкция в 10:30 часа, след одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
БАНКИТЕ – ЧЛЕНОВЕ НА ЦД АД

    Уважаеми Госпожи/Господа,

    Във връзка с работата по изпълнение на стратегията за развитие на „Централен депозитар“ АД  Ви уведомявам за следното:
    „Централен депозитар“ АД ще се присъедини като спомагателна система към Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET 2) след получаване на одобрение от Управителния съвет на Българската народна банка. С присъединяването ще се осигури възможност за сетълмент в евро на сделки с чуждестранни депозитарни институции и с ДЦК, деноминирани в евро. Също така чрез TARGET2 ще се извършват и плащания по всички корпоративни действия за емисии финансови инструменти, деноминирани в EUR.
    Техническото обезпечаване на приключването на сделките ще се извършва чрез сетълмент банки, които са заявили в „Централен депозитар“ АД желание да изпълняват такава дейност. Всяка една банка, която е участник в TARGET2, може да заяви желанието си да предоставя услуга като сетълмент банка в „Централен депозитар“ АД в срок до 26.02.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите пускат нова електронна услуга за гражданите oт днес, 10 януари 2018 г.

      Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От днес, 10 януари 2018 г., всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

      Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на линк: https://ewallet.csd-bg.bg/

 

СЪОБЩЕНИЕ


    Уважаеми колеги,

    Централен депозитар се обръща към вас в качеството си на Националната номерираща агенция за присвояване на ISIN кодове. Уведомяваме ви, че всички издадени от Депозитаря ISIN кодове за финансови инструменти, се поддържат само в нашия регистър и Централен депозитар ги регистрира в Асоциацията на националните номериращи агенции (ANNA). За издадените от Централен депозитар и регистрирани в АNNA кодове, не се дължи таксa за поддръжка.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

       Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка за 2018г., да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2018 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ –
ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

     Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 29 декември 2017г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

 1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 10.00 часа.
 2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.
 3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 12.30 часа.
 4. Втора Сетълмент сесия за деня – 13.00 часа.
 5. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за третата за деня сетълмент сесия  – стартира в 14.00 часа.
 6. Трета Сетълмент сесия за деня – 14.30 часа.
 7. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
 8. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

     Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:
     Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;
     Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.
     Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     На вниманието на членовете и клиентите на „Централен депозитар“ АД

     Във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на ЗППЦК от м. август 2017 г. и въвеждането на задължение за емитентите на ценни книжа да разполагат с идентификационен код на правния субект /т.нар. LEI код - Legal Entity Identifier/, „Централен депозитар“ АД сключи договор за агентство с KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/, Словения, акредитирано звено за присвояване на LEI кодове от GLEIF.

     Приемането на заявки за издаване на LEI кодове за всички заинтересовани юридически лица започна от 6 ноември 2017 г.

     Заявленията за издаване на LEI кодове се подават чрез:

- попълване на съответната форма от сайта на „Централен депозитар“ АД: https://lei.csd-bg.bg/ и изпращане на сканирано копие на попълнено и подписано заявление на електронната поща: lei@csd-bg.bg , или

- внасяне на попълнено и подписано заявление на хартиен носител в офиса на „Централен депозитар“ АД или по пощата на адрес: гр. София, П.К. 1000, ул. „Три уши“ № 6.

     Допълнителна информация за попълване и изпращане на заявленията можете да намерите на: https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/assignmentoflei.pdf.

     Таксите за издаване на LEI код са:

1. за заявление,  подадено по електронната поща – 186.00 лв. с вкл. ДДС;

2. за заявление, подадено на хартиен носител по пощата или в офиса на „Централен депозитар“ АД – 204.00 лв. с вкл. ДДС.

     Обръщаме внимание, че LEI кодовете се издават от KDD-LEI, в съответствие с Общи условия /https://lei.csd-bg.bg/resources/dfiles/agreement.pdf/.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Напомняме Ви, че от 18.09.2017.г. (понеделник) „Централен депозитар“ въвежда още една сетълмент сесия и четири допълнителни регулярни сесии, с което графикът и схемата на работа на системата за клиринг и сетълмент се променят както следва:

ЧАС НА СТАРТИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ВИД НА ОБРАБОТКАТА

08:00

08:00 ... 08:20

РЕГУЛЯРНА

09:00

09:00 ... 09:20

РЕГУЛЯРНА

10:00

10:00 ... 10:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

10:30

10:30 ... 11:00

СЕТЪЛМЕНТ

11:20

11:20 ... 11:40

РЕГУЛЯРНА

12:00

12:00 ... 12:25

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

12:30

12:30 ... 13:00

СЕТЪЛМЕНТ

13:20

13:20 ... 13:40

РЕГУЛЯРНА

14:30

14:30 ... 14:55

РЕГУЛЯРНА + ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ + ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ RINGS

15:10

15:10 ... 15:40

СЕТЪЛМЕНТ

16:00

16:00 ... 16:20

РЕГУЛЯРНА

17:00

17:00 ... 17:20

РЕГУЛЯРНА

17:50

17:50 ... 18:10

РЕГУЛЯРНА

19:00

19:00 ... 19:40

РЕГУЛЯРНА

 

 

 

 

 

 

   
     
     
     
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso