2 Октомври 2023
  БГ

   

Актуални съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

Централен депозитар вече предоставя ежедневно статистика за свободно търгуемите акции на публичните дружества

     София, 11 май 2017 г. –  В стремежа си да предоставя надеждна и навременна информация на инвестиционната общност в страната ни, Централен депозитар започва да публикува на ежедневна база статистика за фрий-флоут на публичните дружества.

     Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения. Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България.“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

     Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите.
     Информацията е достъпна на интернет страницата на Централен депозитар, в меню “Статистика“, раздел “Фрий флоут“.

     Информацията може да бъде открита тук

 

СЪОБЩЕНИЕ

     Уважаеми колеги,


     В рубрика "Проекти на документи за обсъждане" сме публикували писмо до браншовите организации на членовете на Централен депозитар АД, с предложение за промяна на Графика на системния ден за обработка и сетълмент. Можете да изпращате становища и мнения до деловодството до 24.04.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     В рубрика „Правилник и инструкции” е публикуван  Правилник за дейността на ЦД АД с отразени промени, одобрени с решение № 430-ЦД от 17.03.2017г. на заместник-председателя на КФН.
     Промените в правилника са в сила от 01.04.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

     Уважаеми колеги,

     Във връзка с въвеждане в експлоатация на нов FTP Server, Ви уведомяваме че, адресът му е: csdftp.csd-bg.bg, всички настройки се запазват като на досега използваният сървер.

                                     

Реална работа на всички ИП с новия FTP Server стартира от 01.03.2017 година.

     

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2016г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

 1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 10.00 часа.
 2. Първа Сетълмент сесия за деня – 10.30 часа.
 3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 12.30 часа.
 4. Втора Сетълмент сесия за деня – 13.00 часа.
 5. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
 6. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:
Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;
Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.
Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.00 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар.

      На свое заседание на 17.11.16 г. 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас. Можете да прочетете пълния текст на документа в раздел "МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и взаимодействие", или ТУК.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че съгласно решение на Съвета на директорите на Централен депозитар АД от 24.10.2016г. се променя формата на издаваните книги на притежатели на финансови инструменти. Считано от 01.01.2017 г. всички книги на притежатели на ФИ, заявени за получаване на хартиен носител ще бъдат разпечатвани във формат А4, като съдържанието и реквизитите се запазват.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 24.10.2016г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg  до 10.11.2016г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Световноизвестният икономист и визионер д-р Кьел Нордстрьом ще бъде специален гост на Конференция на Централен депозитар

 

      София, 13 октомври 2016 г. – Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри - д-р Кьел Нордстрьом, ще участва в международна конференция, организирана от Централен депозитар на 18 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът се провежда по повод 20 години от създаването на Централен депозитар и е на тема „Доброто корпоративно управление – предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България“.

      „Убеден съм, че доброто корпоративно управление на публичните компании е един от приоритетите, които обеднява всички заинтересовани от устойчивото развитие на капиталовия пазар в страната ни. Нещо повече, вярвам, че това е кауза, заради която е необходимо да положим съвместни усилия, да почерпим световен опит и да приложим на практика най-модерните инструменти, така че да допринесем за икономическия просперитет на България.“, каза по повод предстоящата Конференция г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

      Водещи мениджъри от компании и институции като международната консултантска компания EY, FTSE Russell, институционалния инвеститор Franklin Templeton Investments, дъщерната компания на Deutsche Borse - Frankfurt Borse Zertifikate, банка Citi от London и Европейската комисия ще представят своята визия, тенденциите и модерните инструменти за доброто корпоративно управление на публичните компании.

      Лидери на фондови борси и депозитари ще дискутират темата за перспективите пред регионалното сътрудничество в областта на доброто корпоративно управление.

      Конференцията се осъществява със съдействието на ЕY Bulgaria – Златен партньор, ПОК „Съгласие“ и Уникредит Булбанк – Бронзови партньори. Медиен партньор на Форума е Bloomberg TV Bulgaria.

      Програмата на Конференцията можете да видите на сайта на Централен депозитар.

      Биография и снимка на д-р Нордстрьом, може да свалите от този линк: https://goo.gl/j73wJU

 

За контакт с медиите:
Милена Михайлова
Арденси Консултинг
Бул. „Генерал Едуард И. Тотлебен“ 53-55, София 1606
Мобилен: +359 888 219 707
Ел. поща : m.mihailova@ardencyconsulting.com

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Относно: Създава се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

      София, 10 октомври 2016 г. – По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ) - се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

      Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

      Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др. 

      За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове - представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

      Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равно-поставеност на всички участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

      Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

      Текстът на меморандума и правилата за работа и ръководните принципи на Съвета за развитие на капиталовия пазар можете да видите ТУК и ТУК, или в рубриката „Меморандум за сътрудничество и взаимодействие”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Относно: надзорна практика на Комисията за финансов надзор по прилагане на разпоредбата на чл. 38, ал.3 от  Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (Наредба № 8).

      1. ПИСМО ДО ЕМИТЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      2. ПИСМО ОТ КФН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че Централен депозитар възобновява налагането на санкции съгласно Правилника, считано от  01.06.2016 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка със стартирането на новата Система за Клиринг и Сетълмент (СКС) на 29.02.2016г., Ви информирам за следните действия, които е необходимо да предприемете или да имате предвид:

 1. Всички сделки, сключени до 26.02.2016г. включително, ще приключат в старата информационна система.
 2. Данните за сделките от т.1 и корекции по тях, трябва да бъдат изпращани във формат, съответстващ на старата информационна система, независимо от датата на изпращане.
 3. ОТС сделките, които се обработват със съкратен сетълмент цикъл, ще приключват със стандартната продължителност(Т+2) през периода от 29.02.2016г. до 02.03.2016г.
 4. Считано от 01.04.2016г. OUT файловете ще бъдат компресирани със ZIP, вместо с ARJ. Тестове с новия формат за компресиране ще могат да се правят от 07.03.2016г.
 5. Информацията за репо-сделките, сключени до 26.02.2016г., следва да се изпраща в настоящия формат с таблица в EXCEL. За всички активни, към 29.02.2016 г.,  „РЕПА” е задължително да бъдат изпратени нови съобщения МТ527, след стартирането на новата СКС, независимо от това дали вече има изпратена информация за тях в стария формат. Изпращането на съобщенията е за подновяване на вписването им в регистъра. Съобщенията за тези „РЕПА” следва да бъдат изпратени най-късно  до 11.03.2016г. Липсата на съобщение МТ 527, ще се отрази на данните в регистъра на REPO сделките и изпращаната информация към КФН.
 6. Необходимо е, до 25.02.2016г., да бъдат изпратени данни за тестовите и реалните BIC. Формата на информацията трябва да бъде: Глобален № на Участника; Тестови BIC; Реален BIC
  Данните трябва да бъдат попълнени, независимо дали тестовия и реалния BIC съвпадат. Информацията изпращайте на infoswift@csd-bg.bg.
 7. Считано от 29.02.2016г., ще е възможно да се откриват сметки oт тип 45 (на глобален попечител, по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ );
 8. Във връзка с особеностите на новата информационна система, от 29.02.2016г. влизат в сила следните промени в Тарифата за цените и услугите на „Централен депозитар“ АД:
  • В т..3.9 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т..3.10 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т. 3.11 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – 2/3 от размерът на таксата по т..3.2 (0.30 лв.);
  • Текстът в т.22.2, от Раздел ІІ, се променя на: „При второ и следващо лихвено  плащане на лихва, по една и съща облигационна емисия, в рамките на една  и съща календарна година, се заплаща 50% от таксата по т.22.2. Отстъпката се прилага и при второ и следващо плащане на главница, в рамките на една и съща календарна година.”
 9. С влизането в сила на новата информационна система, Централен депозитар ще продължи да предлага седмичен бюлетин, за който вече няма да  се заплаща такса за абонамент. Бюлетинът ще бъде достъпен свободно на интернет страницата на Централен депозитар АД. Сумите, които вече са заплатени за получаването на бюлетина за 2016г., ще бъдат възстановени.
 10. За записването на права се въвежда временна организация, за периода от 29.02.2016г. до въвеждането в експлоатация на съобщенията за корпоративни събития. Записването ще се извършва чрез следните съобщения:
 • MT540 – за члена на ЦД, който обслужва записването:

{1:F01BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА ЕМИТЕНТСКА Сметка НА ЕМИТЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::BUYR//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 • MT542 – за члена на ЦД, който обслужва клиент, който заявява записване:

{1:F01BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}
{2:I542BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ПРАВА В РЕГИСТЪРА НА КЛИЕНТА ЗАЯВИЛ ЗАПИСВАНЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::SELL//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка, да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2016 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      След провеждането на последния семинар във връзка с преминаване изцяло на работата на Централен Депозитар АД към новата информационна система и отчетените резултати от проведените тестове Съветът на директорите на ЦД на свое заседание на 21.01.2016г определи 29.02.2016г за начална дата на работа с новата информационна система.
      Във връзка с това Ви информираме за следния график на провеждане на допълнителните тестове с новата информационна система:

 1. Графикът за провеждане на интеграционни тестове е както следва:

  - За Инвестиционни посредници  : до 14.02.2016 г.
  - За Управляващи дружества: до 14.02.2016 г.
 1. Графикът за провеждане на тестове за корпоративни действия е както следва:

  - За синтактична коректност на съобщенията: 14.03.2016 г. – 28.03.2016 г.
  - За интеграционни тестове: 28.03.2016 г. – 08.04.2016 г.
 1. Изпращане на файлове със новооткрити сметки и IBAN номера на съществуващи сметки : 22.02.2016 г.
 1. Ежеседмично всеки четвъртък от 14:00 ч до 16:00 ч ще се провеждат регулярни срещи с разработчиците на софтуер за инвестиционните посредници.

      При провеждането на тестовете ще се формират групи от не повече от 5 инвестиционни посредника за даден тестови ден като за тези посредници ще се осигури приоритетна връзка с ИТ дирекцията на ЦД с цел подпомагане на процеса на тестване.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Дами / Господа,

      Уведомяваме Ви, че на срещата-дискусия на 19.01.2016 г., която ще се проведе в сградата на КНСБ от 10:00 часа, ще бъде направена и презентация от Триша Парк от ЕБВР, на тема Централни съконтрагенти в региона на Централна и Източна Европа.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми Дами / Господа,

      Уведомяваме Ви, че на 19 януари 2016 г. (вторник), „Централен депозитар“ АД организира среща-дискусия по въпросите и проблемите свързани с въвеждането и стартирането на новата информационна система. Събитието ще се проведе в зала „Европа“ - сградата на КНСБ, пл. „Македония” № 1. Програмата на срещата е следната:

 1. Регистрация – от 09.30 до 10.00ч.
 2. Откриване – от 10.00 до 10.15ч.
 3. Обобщаване на резултатите от тестовете – 10:15ч. до 11:15ч.
 4. Кафе пауза – 11:15 до 11:45ч.
 5. Дискусия – от 11.45 до 13:00ч. (или до изчерпване на въпросите)
 6. Закриване

      Таксата за участник е 30 лв. с вкл. ДДС. За представителите на членовете на ЦД, тя ще бъде удържана автоматично в зависимост от заявените участници. За доставчиците на софтуер, същата следва да се заплати по банков път, по следната сметка на ЦД АД в ОББ, IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05; BIC: UBBSBGSF. В полето „основание за плащане” задължително се попълва ЕИК на платеца и „такса за семинар”.

      Заявките за участие (съдържащи информация за име и фамилия на участника, данни за издаване на фактура: ЕИК, име и адрес на фирмата) се приемат до 17.00 часа на 15 януари 2016 г. (петък) по електронната поща на адрес: J.Dinkov@csd-bg.bg.

      Моля, тези от Вас, които са акумулирали въпроси и/или проблеми по отношение на тестовете/работата на новата система или ръководството за работа с нея (CSDMESSG), да ги изпратят на посочения по-горе e-mail, с цел да бъдат систематизирани и включени в планираните за разискване теми.

Лице за контакт: Юлиян Динков
Тел. 02 / 939 1988; 0889 999 498

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ – ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД И УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ

 

      Уважаеми Дами / Господа,

      Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2015г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

 1. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за първата за деня сетълмент сесия  – стартира в 11.00 часа.
 2. Първа Сетълмент сесия за деня – 12.05 часа.
 3. Обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за втората за деня сетълмент сесия  – стартира в 13.30 часа.
 4. Втора Сетълмент сесия за деня – 14.35 часа.
 5. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 18.55 часа.
 6. Последна Системна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 19.00 часа.

      Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

      Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00 часа;

      Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения  – от 10.00 до 13.00 часа.

      Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.30 часа.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

  ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми Дами / Господа,

      Във връзка с проведената на 04 ноември 2015 г. среща с представители на членовете на „Централен депозитар” АД по повод стартирането от 1 февруари 2016 г. на новата информационна система на ЦД и изявеното желание за провеждане на обучение по практически въпроси при работа с нея, Ви уведомяваме следното:
      ЦД АД организира семинар-обучение за работа с новата информационна система със следната програма:

 • дата – 12 декември 2015 г. /събота/
 • място- зала”Европа”, сграда на КНСБ, София, пл. „Македония” № 1.
 • час на започване – 10.00 часа. /регистрация на участниците от 9.30 ч./
 • такса за участник- 30 лв. с вкл. ДДС

      Таксата за представителите на членовете на ЦД АД, ще бъде удържана автоматично в зависимост от заявените участници.
      Таксата за доставчиците на софтуер, следва да се заплати по банков път, по следната сметка на ЦД АД в ОББ, IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05; BIC: UBBSBGSF. В полето „основание за плащане” задължително се попълва ЕИК на платеца и „такса за семинар”.
      Заявките за участие /съдържащи информация за име и фамилия на участника, данни за издаване на фактура: ЕИК, име и адрес на фирмата / се приемат до 17.00 часа на 8 декември 2015 г. /вторник/ по електронната поща на адрес: j.dinkov@csd-bg.bg.

Лице за контакт: Юлиян Динков
Тел. 02 / 939 1988; 0889 999 498

Програма

 1. Регистрация – от 09.30 до 09.50ч.
 2. Откриване – от 10.00 до 10.15ч.
 3. Основни принципи на работа със Системата за Клиринг и Сетълмент от 10.15 до 10.30ч.
 4. Практически примери за Сетълмент – от 10.40 до 11.10ч.
 5. Кафе пауза – от 11.10 до 11.30ч.
 6. Практически примери за Регистър – от 11.30 до 12.30ч.
 7. Въпроси и отговори – от 12.30 до 13.00ч.
 8. Закриване – 13.00ч.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

       Уведомяваме Ви, че на 04.12.2015 г. приемното време на „Централен депозитар” АД за клиенти, включително на деловодството на „Централен депозитар” АД,  е от 10.00 до 14.00 часа без прекъсване.

      Работата на системата за сетълмент съгласно графика на системния ден не се променя.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че от 01.02.2016г. с влизането в експлоатация на новата информационна система, регистрацията на двупластовите нареждания в ЦД и попълването на номерата им в SWIFT съобщенията, се преустановява.

      В тази връзка, тези от Вас, които изчерпат наличностите си преди тази дата, следва да използват предвидения за този случай формуляр/образец:
( http://www.csd-bg.bg/index.php?menu=formuliari), като в съобщение МТ542 за „захранване“, за номер на нареждане попълват стринг „22222“ (пет двойки).

      За членовете на ЦД, които имат налични нареждания, процедурата за регистрация, попълване и въвеждане на номерацията в електронните съобщения, не се променя.

      След цитираната по-горе дата, всички членове следва да използват Нареждане за прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка по приложения образец. Съобщение МТ542 за „захранване“ в новата система не изисква попълване на номер на нареждане, но това не отменя изискването трансферът да бъде обезпечен с нареждане на хартия подписано от клиента!

      Неизползваните двупластови нареждания (с номерация) следва да бъдат върнати в офиса на ЦД, а сумите за закупуването им ще бъдат възстановени.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с преминаване изцяло на работата на Централен Депозитар АД към новата информационна система от 01.02.2016 г. и след обсъждане с членовете на ЦД на проведената на 04.11.2015 г. среща ви информирам за графика за провеждане на тестове:

 1. Графикът за провеждане на тестовете за синтактична коректност на съобщенията е както следва:
 • За Инвестиционни посредници: 09.11.2015 г. – 30.11.2015 г.
 • За Управляващи дружества: 09.11.2015 г. – 23.11.2015 г.
 1. Графикът за провеждане на интеграционни тестове е както следва:
 • За Инвестиционни посредници: 07.12.2015 г. – 20.01.2016 г.
 • За Управляващи дружества: 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г.
 1. Графикът за провеждане на тестове за корпоративни действия е както следва:
 • За синтактична коректност на съобщенията: 14.12.2015 г. – 30.12.2015 г.
 • За интеграционни тестове: 21.01.2016 г. – 30.01.2016 г.
 1. Семинарни-обучения за работа с новата система ще бъдат проведени на:
 • 12.12.2015 г.
 • 21.01.2016 г.

      Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно.

 1. Ежеседмично, всеки четвъртък от 14:00 ч до 16:00 ч ще се провеждат регулярни срещи с разработчиците на софтуер за инвестиционните посредници.

      При провеждането на тестовете ще се формират групи от не повече от 5 инвестиционни посредника за даден тестови ден, като за тези посредници ще се осигури приоритетна връзка с ИТ дирекцията на ЦД, с цел подпомагане на процеса на тестване.

      Във връзка с горното моля, до 17:00 ч на 06.11.2015 г. да изпратите вашите предложения за дати и групи за провеждане на тестовете.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Информирам Ви, че съгласно Решение на Съвета на директорите на „Централен депозитар“ от 20.10.2015 г.,  всички операции по клиринг и сетълмент ще се извършват изцяло през новата информационна система (СКС), считано от 01.02.2016 г. Към тази дата ще бъде преустановена работата със стария информационен интерфейс.

      Във връзка с това,  на 04.11.2015 г. от 14 ч., ще бъде организирана среща в Конферентната зала на Перформ Бизнес Център. На срещата ще бъде обсъден графикът за успешно приключване на тестовете с новата система на всеки член на „Централен депозитар“ АД.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

СЪОБЩЕНИЕ

 

       Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на „Централен депозитар” АД (ЦД АД), на основание чл. 22 във връзка с чл. 26, ал.2, т.1 и ал. 3, т. 2, т. 3 и т.5 и чл. 117, ал.9 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД, взе решение (Протокол № 9/20.10.2015г.) за временно спиране на членството на ИП „ Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД в ЦД АД, считано от 20.10.2015г.

      Възстановяване на членството на ИП „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД се извършва по реда на Правилника за дейността на ЦД АД след  вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  лица, които управляват и представляват дружеството, в съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Предоставяме на Вашето внимание официална информация, отнасяща се до дружествата с регистрирани емисии безналични финансови инструменти, регистрирани в Централен депозитар АД,  за съдържанието на извлеченията от книгите на акционерите.

      За официалната информация натиснете ТУК.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента с настоящето Ви уведомяваме, че PANELLINIA BANK SA, считано от 17.04.2015 г., 17:00ч СЕТ е поставена под разпоредителни мерки, определени в Закон 4261/2014, по силата на:


1. Решение на Европейската централна банка ECB/SSM/2015 – 213800HD5YY7LYTQ1369/1, считано от 17.04.2015 г., според което е отнет лицензът на PANELLINIA BANK SA,
2. Решение на Комитета по кредитиране и застраховане на Централната банка на Гърция, според което съответното юридическо лице се поставя под специална процедура по ликвидация, като се назначава ликвидатор и
3. Решение на Resolution Measures Committee 21/1/17.4.2015, според която избрани активи, пасиви, договорните отношения и имущество на PANELLINIA BANK SA са незабавно, т.е. считано от 17.04.2015 г., прехвърлени на посочената по-долу кредитната институция. Имуществото на SA PANELLINIA Bank SA, прехвърлено на PIRAEUS BANK SA включва, наред с друго и всички правоотношения и всички права и задължения, произтичащи от участие на регулирани пазари, борси, клирингови системи, системи за разплащане, клиринг на финансови инструменти и / или системите за сетълмент, включително задължения и права, свързани с поръчки, сключени чрез горепосочените системи, преди прехвърлянето на имуществото на PANELLINIA BANK, които не са били приключили до този момент.
Всички нареждания за превод от/към Банка PANELLINIA ще продължат да се уреждат по същите парични сметки и сметки за ценни книжа, които са вече собственост на PIRAEUS BANK SA. Паричната страна на транзакциите ще продължава да се урежда по паричната сметка GR2701000420000000000610038, BIC (PNELGRAAXXX), вече собственост на PIRAEUS BANK SA.

Anna Vafiadou,
Централна Банка на Гърция

 

      With reference to article 6 of directive 98/26/EC on settlement finality, as in force, please be informed that PANELLINIA BANK SA is, as of today, April 17, 2015, 17:00 CET, under the resolution measures prescribed in Law 4261/2014, as currently  in force, by virtue of :


1.     the Decision of the European Central Bank ECB/SSM/2015 – 213800HD5YY7LYTQ 1369/1 as of 17.4.2015, according to which the license of PANELLINIA BANK SA is revoked,
2.     the Decision of the Credit and Insurance Committee of the Bank of Greece, according to which  the respective legal entity is placed under special liquidation and a special liquidator is appointed, and
3.    the Decision of the Resolution Measures Committee 21/1/17.4.2015, according to which selected assets, liabilities, contractual relationships and property items of PANELLINIA BANK SA are forthwith, i.e. with effect from April 17, 2015, transferred to the credit institution by the name. SA PANELLINIA BANK SA’s property items transferred to PIRAEUS BANK include, inter alia, all legal relationships and any rights and obligations arising from its participation, in any manner, in regulated markets, exchanges, clearing systems, payment systems, financial instruments clearing and/or settlement systems, including obligations and rights relating to orders entered into the above Systems before the transfer of the PANELLINIA BANK’s property items hereunder that have not been cleared, netted or settled by that time.
All transfer orders/notices from/to the PANELLINIA BANK will continue to settle on the same cash and securities settlement accounts, which are now owned by PIRAEUS BANK SA. The cash leg of these transactions will continue to settle through the same cash management account (GR2701000420000000000610038) with the same BIC (PNELGRAAXXX), which is now owned by PIRAEUS BANK SA.


Kind regards
Anna Vafiadou

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с уведомление, направено на 16.03.2015 г. съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че е открита ликвидационна процедура за Banco de Madrid по решение на испанския съд на 25.03.2015 г.

Inigo de la Lastra
Director Secondary Markets
General Markets Directorate
Spanish Securities Markets Commission (CNMV)
C/ Edison, 4
28006 – Madrid (Spain)
Phone 34 91 585 16 23
E-mail: lastra@cnmv.es

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомление във връзка с TARGET2-BE, в съответствие с Директива 98/26 / ЕО, чл. 6

 

      В съответствие с чл. 6 от Директива 98/26 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, Banco de Espana с настоящото ви информира за следното:

      Институцията "Banco de Madrid, S.A. " (Регистриран в Banco de Espana и с BIC код TARGET2 MADRESMMXXX) е участник в системата TARGET2-BE.

      На 10.03.2015 г. Изпълнителната комисия на Banco de Espana назначи двама администратори, за да се осигури непрекъснатост на дейността на банката. Днес, администраторите на Banco de Madrid, S.A. оповестиха публично решението за поставяне на Banco de Espana в производство по несъстоятелност и спиране на операциите на банката, до произнасяне на съдия, назначен по делото.

      Banco de Espana, в качеството си на оператор на TARGET2-BE и в съответствие с разпоредбите, прие решение за повишено внимание и временно изключване на институцията като участник на TARGET2-BE.

Хесус Лопес

Директор на отдела за платежните системи
Banco de Espana
+34 91 3385684

 

Notification regarding TARGET2-BE, in accordance with Directive 98/26/EC art. 6

 

      In accordance with article 6 of Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems, the Banco de Espana hereby informs you of the following:

      The institution 'Banco de Madrid, S.A.' (registered in Banco de Espana and with BIC code TARGET2 MADRESMMXXX) is a participant in TARGET2-BE system.

      On the 10th March 2015 the Executive Commission of Banco de Espana appointed two administrators of the institution in order to ensure the continuity of this bank’s activity. Today, the decision has been made public by the provisional administrators of Banco de Madrid, S.A. to apply for insolvency proceedings and to suspend the bank’s operations until a pronouncement has been made by the Judge appointed to the case.

      Banco de Espana, in its condition of operator of TARGET2-BE and in accordance with regulations, adopted a caution decision consisting on the temporary exclusion of the institution as participant of the TARGET2-BE.

Jesus Lopez
Director of the Payment Systems Department
+34 91 3385684
paymentsystem@bde.es

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми колеги,

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” e публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД от 21.01.2015г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg до 30.01.2015г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с влизането в действие на новата информационна система на „Централен депозитар”, на 17/01/15 г. в парк-хотел „Москва” бе проведен семинар - обучение за служители от бекофиси на неговите членове.

      На семинара бяха регистрирани 119 участници.

      Анкета за оценка на организацията и учебно-информационното съдържание на семинара бе попълнена от 90 участника. Обобщената средна оценка по шестобална скала е 5,53 за организация на събитието и 5,10 за учебно-информационното съдържание.

      Централен депозитар благодари за проявения активен интерес от страна на членовете и ще продължи и занапред практиката за организиране на семинари по актуални въпроси, представляващи интерес за служители на неговите членове.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО:
УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА

 

      Уважаеми колеги,

      Информираме Ви, че материалите за организирания Семинар - обучение от Централен депозитар АД са достъпни на официалната интернет страница, в раздел „Събития”, рубрика ”Семинар-обучение 17.01.2015 г.” или от ТУК.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с обявения от Централен депозитар АД Семинар-обучение за служители в бекофисите, организиран по повод предстоящото стартиране на новата Система за Клиринг и Сетълмент, Ви информираме, че същият ще се проведе на 17 януари 2015 г. в парк хотел „Москва”, в зала „Европа”. Мероприятието ще протече при следния дневен ред:

      09.30 - 10.00              Регистрация
      10.00 - 10.15              Откриване
      10.15 - 11.00              Правилник за дейността на ЦД АД (общи положения,                                          промени в нормативната уредба)
      11.00 - 11.40              Комуникация и общи принципи на системата
      11.40 - 12.00              Кафе пауза
      12.00 - 13.15              Приключване на сделки и прехвърляния. Операции в СКС
      13.15 - 14.00              Обяд
      14.00 - 14.40              Регистрация на особени залози и финансови обезпечения
      14.40 - 15.00              Заемане на финансови инструменти
      15.00 - 15.15              Кафе пауза
      15.15 - 16.30              Корпоративни действия, Управление на транзакции и                                          таксуване. Гаранционен сетълмент фонд
      16.30 - 17.30              Въпроси и отговори

      Цената за участие е 20 лв. (с включено ДДС). Таксата за заявените участници ще бъде удържана на 15 януари 2015 г. от сетълмент сметката на съответния член на Централен депозитар АД и включена в месечната фактура за използваните сетълмент услуги.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      В раздел „Проекти на документи за обсъждане” са публикувани:

 1. Проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ЦД АД;
 2. Мотиви към проекта.

      Дата на публикуване :  19. 12.2014г.

      Становища по проекта можете да изпращате на адрес : d.varadev@csd-bg.bg до 30.01.2015г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Във връзка с предложения на представителни организации на пазарните участници за удължаване на тестовия период на новата информационна система на ЦД АД и анализ на проведените тестове за работа с новата система,

      Съветът на директорите на ЦД АД с решение по протокол № 15/16.12.2014г. взе решение за удължаване паралелната работа на двете информационни системи на ЦД АД до 31.03.2014 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Уважаеми колеги,

      Като част от Програмата за въвеждане на новата Система за Клиринг и Сетълмент, Централен депозитар АД организира двудневен Семинар-обучение за служители в бекофисите. Семинарът ще се проведе на  17 и 18 януари 2015 г., в гр. София.

      В Програмата ще бъдат включени теми за:

      Комуникация със системата, Приключване на сделки, Корпоративни действия, Връзка между Сетълмент системата и Регистъра,  Вписване на обезпечения, както и описание на новите услуги, възможни след въвеждането на СКС.

      Информация за мястото и подробна Програма ще  Ви бъде предоставена допълнително.

      За регистрация, моля най-късно до 30 декември 2014 г. да изпратите имената на Вашите служители и организацията, която представляват на г-н Юлиян Динков, началник отдел „Административен” на електронен адрес:  J.Dinkov@csd-bg.bg.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      1. Във връзка с решение  на УС на БНБ № 138/06.11.2014 г. за отнемане на лиценза за извършване на дейност на „Корпоративна търговска банка” АД , на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 и чл. 117, ал. 9 от Правилника за дейността на ЦД АД, Съветът на директорите на ЦД АД взе решение (Протокол № 14 от 20.11.2014г.) за прекратяване на членството на  „Корпоративна търговска банка” АД в ЦД АД.

       2. Прехвърлянето на финансови инструменти по клиентските сметки при КТБ АД при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в ЦД АД следва да се извършва по реда на Правилника за дейността на ЦД АД в законоустановените срокове.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съгласно чл. 6.2 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента и Директива 2009/44/ЕС, с настоящето Ви уведомяваме, че Хърватската Национална Банка е получила съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност за Nava banka d.d.

      Производството по несъстоятелност е открито на 01.12.2014 г., в 15:00 ч.

Marijo Pastuovic
director of Payment Systems Operations Department

 

      Dear Sirs,

      With reference to Article 6.2 of the Settlement Finality Directive 98/26/EC and Directive 2009/44/EC, we hereby notify you that the Croatian National Bank has received the Court decision on the opening of bankruptcy proceedings against Nava banka d.d.

      The bankruptcy proceedings have been opened on 1 December 2014 at 15:00.

Yours sincerely,

Marijo Pastuovic
director of Payment Systems Operations Department

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Уведомяваме Ви, че на 21 ноември 2014 год. Централен депозитар АД ще работи с клиенти без прекъсване от 9.30 часа до 14.00 часа.

      Няма промени в графика на работа на системата за сетълмент.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съветът на Директорите на Централен депозитар АД, на свое заседание, проведено на 18.09.2014 г., взе решения за:

 1. Актуализиране на графика за тестване и въвеждане на новата Система за Клиринг и Сетълмент. Съгласно Решението, графика е следния:

- Стартиране тестове с всяка една от софтуерните фирми – от 29.09.2014. до 13.10.2014 г.;


- Провеждане на тестове на системата с инвестиционните посредници – от 14.10.2014 г. до 31.10.2014 г.;


- Провеждане на интеграционни тестове – от 01.11.2014 г. до 10.11.2014 г.;


- Стартиране включването на инвестиционните посредници, които заявят желание и готовност за работа с новата информационна система  - 11.11.2014 г.


Двете системи ще работят паралелно до края на 2014 г.

 

  2. Да бъде удължен срока на приложеното решение от 25.06.2014г. за временно спиране на членството, както следва:

- „Корпоративна търговска банка” АД -  до 20.11.2014г. включително, в съответствие с решение на Управителния съвет на БНБ № 114 от 16.09.2014 г. или до отпадане на основанието;


- „Търговска банка Виктория” ЕАД (предходно наименование „Креди Агрикол България” ЕАД)  -  до 22.11.2014г. включително, в съответствие с решение на Управителния съвет на БНБ № 115 от 16.09.2014 г. или до отпадане на основанието.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувани са промени в Правилника за дейността на ЦД АД, приети с решение на СД на ЦД АД по Протокол № 9/28.07.2014 г. и одобрени с решение № 758-ЦД от 25.08.2014г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме за взето решение за отнемане на лиценза на инвестиционен посредник Aktiv Broker d.o.o., Zagreb.

      Aktiv Broker d.o.o., Zagreb е инвестиционен посредник под надзора на Агенцията за финансов надзор на Хърватия.

Drasko Albrecht
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency
Sektor za trziste kapitala / Capital Market Division

 

      Dear colleagues,

      Pursuant to the Article 6 of the Settlement Finality Directive 98/26/EC, please be informed of the decision on the revoking of the licence to the investment firm Aktiv Broker d.o.o., Zagreb, for your information.

      Aktiv Broker d.o.o., Zagreb, is an investment firm supervised by the Croatian Financial Services Supervisory Agency.

Kind regards,

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency

Sektor za trziste kapitala / Capital Market Division

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Във връзка с планираното стартиране на новата система за Клиринг и Сетълмент на 30.09.2014г., най-учтиво каним отново членовете на Централен депозитар АД да присъстват на организираната среща за обсъждане на готовността за включването им в новата система и евентуално възникнали проблеми в хода на тестовете при комуникацията със СКС, която ще се проведе на 03.09.2014г. от 14.00 часа в залата на „Перформ Бизнес Център”,  пл.  „Позитано” № 2 (срещу входа на Централен депозитар – ул. „Три уши” № 6).

      На срещата се очаква да присъстват представляващи дружествата, служители в ”Бек офис” и IT специалисти.

      Моля тези от Вас, които желаят да присъстват, да заявят това на и-мейл адрес  d.georgieva@csd-bg.bg или на телефони 4001226; 9391966!

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      От дата 25.08.2014 год. ще бъде възстановена търговията с акции на „Чез Разпределение България” АД, емисия BG1100025110. Капитала на дружеството след регистрацията на сплит е в размер на 1 928 000 лева /1 928 000 броя акции с номинална стойност 1 лев/. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

      Уважаеми Колеги,

      Уведомяваме Ви, че съгласно заявление от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за регистрация на сплит, временно ще бъде спряна търговията на извънрегулиран пазар с емисията акции, издаден от дружеството, ISIN код BG2100025110 за срок от 3 /три/ работни дни от 20.08.2014 до 22.08.2014.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 7 август 2014 г. ACPR(Prudential supervision and resolution authority, France) е получила уведомление относно открита процедура по ликвидация за инвестиционните посредници Global Equities и Global Equities Capital Matkeys.

      При необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с г-н David Revelin или Beatrice Passera.

David REVELIN
Head of Business and Private Law Unit
Prudential supervision and resolution authority

 

      Dear Madam, dear Sir,

      With reference to Article 6 of Directive 98/26/EC on settlement finality, please be informed that on 7 August 2014, the ACPR has received notification regarding the opening of a liquidation procedure as regard Global Equities and Global Equities Capital Markets, both licensed as investment firms.

      If you have any questions regarding this notification, please contact me, or my deputy Beatrice Passera in copy of this e-mail.

Regards,
David Revelin

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми дами/господа,

      С цел да улесним нашите клиенти, считано от 01 септември 2014 г. Централен депозитар АД ще предостави възможност за изпращане на електронни фактури за извършени услуги на посочен от съответния клиент електронен адрес. За целта молим клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, да изпратят по електронната поща на адрес efaktura@csd-bg.bg подписано сканирано копие на приложеното заявление. Също така, заявлението може да бъде изпратено по пощата или депозирано в деловодството на Централен депозитар АД.

 

 

      За повече информация или въпроси, може да се обръщате към:

      Юлиян Динков

      тел: 939 19 88; 400 12 48

      факс:939 19 98

      e-mail: j.dinkov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Ред за приемане на документи за извършване на прехвърляния на финансови инструменти, намиращи се по клиентски сметки при „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД

 

      Във връзка с получените решения на УС на БНБ, с които „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, са поставени под специален надзор съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), като им е забранено да извършват всички дейности по банковите им лицензи, включително и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от ЗКИ и решение на Съвета на директорите на ЦД АД за временно спиране на членството в  „Централен депозитар” АД на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД за срока на приложената мярка, считано от 25.06.2014 г., Ви уведовяме,  че регистрация на заявени прехвърляния на финансови инструменти без промяна на собственост в системата на ЦД се извършва по реда на чл. 23, ал.2 и ал.4 от Правилника за дейността на ЦД , след представяне на следните документи:

 1. Заявление от притежателя на финансовите инструменти. Заявлението се подписва от притежателя (представляващия/те, когато е юридическо лице) дружеството или изрично упълномощено лице с нотариална заверка на подписа.
 2. Документ за уведомяване на горепосочените банки, в качеството им на инвестиционни посредниици, при които се съхраняват финансовите инструменти.
 3. В случаите, когато финансовите инструменти се прехвърлят към сметки при други членове на ЦД, документ за потвърждаване на прехвърлянето и откриване на клиентски сметки от съответния член, при който ще се съхраняват финансовите инструменти.
 4. ЦД може да изиска и други документи и сведения от заявителите, когато е необходимо, за извършване на регистрацията и с цел установяване на надлежна легитимация и представителство.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6.2 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 16 юли 2014 г. в 17:15 ч. Хърватската националната банка издаде Решение за откриване на процедура по несъстоятелност за Nava banka d.d., Z.br. 2007/2014.

      Payment Systems Operations Department

      Payment Operations Area

      Croatian National Bank

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Информираме Ви, че срещата за обсъждане на тестовете с новата система, които се провеждат между представители на Централен депозитар АД и доставчици на софтуерни услуги и продукти за членовете на депозитара, ще бъде проведена вместо на 17.07.2014г на 21.07.2014 г от 14.00 часа в сградата на Централен депозитар АД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми колеги,

      С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно Решение на Съвета на директорите на Централен депозитар АД от 18 юни 2014, вписано в Протокол №7, се удължава срока за паралелната работа на двете системи до 30 септември 2014 година.

      Също така, бих искал да Ви напомня, за  отворените телефонни линии и електронни адреси от Централен депозитар АД, чрез които можете да се свържете с нас за коментари и с въпроси по тестове с новата Система за Клиринг и Сетълмент.

      Телефоните за връзка са:

      4001445 и 8108065 – г-н Тодор Ханджиев, Директор на дирекция ”Информационни системи”

      4001440 и 8108060 – г-н Лазар Иванов, н-к отдел ”Операционно обслужване”

      4001446 и 8108066 – г-н Андрей Аврамов, експерт в отдел ”Операционно обслужване”

      4001249 и 9391989 – г-жа Мариана Богданова, технически сътрудник

 

      Електронниите адреси са :

      infoswift@csd-bg.bg;

      t.handjiev@csd-bg.bg;

      l.luleov@csd-bg.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Уважаеми колеги,

      На основание чл. 22 във връзка с чл. 26, ал.2, т.1 и ал.3, т.4, чл.28, ал.1 и чл. 117, ал.9 от Правилника за дейността на ЦД и получени решения на УС на БНБ, с които    „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, са поставени под специален надзор съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), като им е забранено да извършват всички дейности по банковите им лицензи, включително и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от ЗКИ, Съветът на директорите на ЦД АД взе следното решение (Протокол № 8 от 25.06.2014г.):

      Считано от 25.06.2014 г. спира временно членството в  „Централен депозитар” АД на:

      1. „Корпоративна търговска банка” АД за срока на приложената мярка за поставяне под специален надзор, съгласно решение на Управителния съвет на БНБ № 73 от 20.06.2014 г. или до отпадане на основанието.

      2. „Креди Агрикол България” ЕАД за срока на приложената мярка за поставяне под специален надзор, съгласно решение на Управителния съвет на БНБ № 76 от 22.06.2014 г. или до отпадане на основанието.

      Възстановяването на членството бъде извършено по реда на Правилника за дейността на ЦД след представяне на становище от съответния надзорен орган

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с взетото решение на Управителния съвет на Българска Народна Банка за поставяне на „Креди Агрикол - България” ЕАД под специален надзор, считано от 22.06.2014 година, за срок от три месеца, Ви уведомяваме, че членовете на „Централен депозитар” АД, които имат открити парични сетълмент сметки в „„Креди Агрикол - България” ЕАД няма да имат възможност да извършват изходящи плащания, включително и през RINGS, свързани с приключването на сделки с безналични финансови инструменти и провеждане на корпоративни действия.

      С цел осигуряване на приключването на сделките с безналични финансови инструменти, членовете на „Централен депозитар” АД с парични сметки в „Креди Агрикол - България” ЕАД, следва открият съответните сметки в други банки и да ги декларират пред „Централен депозитар” АД  в съответствие с изискванията на Правилника на „Централен депозитар” АД .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка с предприетите действия от Българска Народна Банка и взетото решение на Управителния съвет за поставяне на „Корпоративна Търговска Банка” АД под специален надзор, считано от 12.00 часа на 20.06.2014 година за срок от три месеца, Ви уведомяваме, че членовете на „Централен депозитар” АД, които имат открити парични сетълмент сметки в „Корпоративна Търговска Банка” АД няма да имат възможност да извършват дебитни операции, свързани с приключването на сделки с безналични финансови инструменти и провеждане на корпоративни действия.

      С цел осигуряване на приключването на сделките с безналични финансови инструменти, членовете на „Централен депозитар” АД с парични сметки в „Корпоративна Търговска Банка” АД, следва да открият съответните сметки в други банки и да ги декларират пред „Централен депозитар” АД  в съответствие с изискванията на Правилника на „Централен депозитар” АД .

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 14.05.2014 г. ACPR е информирана за открита процедура по ликвидация за DSF Markets, лицензирана като инвестиционна фирма (CIB 45718).

      With reference to Article 6 of Directive 98/26/EC on settlement finality, please be informed that on 14 May 2014, the ACPR has received  notification regarding the opening of a liquidation procedure as regard DSF Markets, licensed as investment firm (CIB 45718).

      If you have any questions regarding this notification please contact us (David Revelin or Beatrice Passera, in copy of this mail, or myself).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Съгласно чл. 6 на Директива 98/26/EC за окончателност на сетълмента, с настоящето Ви уведомяваме, че на 17 февруари 2014 г. в ACPR е получена нотификация относно открита процедура по ликвидация за GEOMARKET (с предишно наименование DUBUS SA), лицензирано като инвестиционно дружество (CIB 14820).

      За допълнителна информация, лица за контакт: David Revelin, Vincent Jamet and Beatrice Passera, Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR).

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      Относно: Калкулация на вноските към Фонд за гарантиране на сетълмента (Фонда)

      Уважаеми Дами/Господа,

      Във връзка с влизането в сила на новият Правилник на ЦД, Ви уведомяваме, че от януари 2014 г. калкулацията на вноските във Фонда ще се изчислява от сбора на сделките на регулиран пазар с включени кросови и облигационни сделки умножен с 0.005%.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Считано от 01.01.2014г. регистрацията на финансови обезпечения (ФО), с предмет безналични финансови инструменти, в системата на „Централен депозитар” АД (ЦД) се извършва по реда на глава двадесета от новия Правилник за дейността на ЦД (одобрен с решение № 537-ЦД от 10.07.2013г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”).

       Съгласно чл. 205, ал. 3 от Правилника на ЦД предоставянето на ФО се регистрира чрез подаване на съобщения до системата на ЦД от страните по договора за финансово обезпечение чрез членовете на ЦД. Съобщенията съдържат реквизитите по чл. 205, ал. 3, т. 1-7 от Правилника на ЦД и се подават от членовете на ЦД въз основа на постъпилата при тях информация за сключен договор за финансово обезпечение.

       Съгласно решение на Съвета на директорите на ЦД (протокол № 13 от 07.11.2013 г.), новата информационната система (ИС) на ЦД e въведена в експлоатация, което осигурява възможност за регистрация на ФО по електронен път.  Всеки от членовете на ЦД може да се включи в новата ИС след надлежно преминаване на изискуемите предварителни тестове. С цел предоставяне на възможност на членовете на ЦД за включване в новата ИС, в зависимост от тяхната готовност и ресурсна обезпеченост, е предвиден паралелен работен режим на досега действащата ИС до 30.06.2014г.

       В тази връзка, моля да имате предвид, че при липса на техническа възможност за членовете на ЦД за подаване на съобщения за регистрация на ФО чрез новата информационна система, ЦД предоставя възможност в срок до 30.06.2014г. регистрация на ФО да се извършва и въз основа на подписано от страните по договора за ФО заявление, което съдържа реквизитите по чл. 205, ал.3, т.1-7 от Правилника на ЦД.  ЦД отразява вписването при съответно приложение на разпоредбите на глава двадесета от Правилника на ЦД след заплащане на дължимата такса.

 

СЪОБЩЕНИЕ


ДО:  ДРУЖЕСТВАТА С РЕГИСТРИРАНИ ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с новият Правилник за дейността на Централен депозитар АД, в сила от 01.01.2014 год., моля да имате предвид промените свързани с начина на плащане на лихва и/или главница по облигационни емисии.
1. Съгласно чл.97, т.2 от Правилника на ЦД АД, за всяко плащане на лихва или главница се подава отделно заявление за извършване на плащане чрез системата на ЦД АД, независимо, че плащането е на една и съща дата. Всяко плащане се извършва от ЦД АД, отделно едно от друго и дружеството заплаща такса за всяко плащане,  посочена в т.22.2 от Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.
2. В заявлението за плащането, дружеството трябва да предостави информация за конкретното плащане на лихвата или главницата ( чл.97, т.1 от Правилника) и информация за следващото плащане - дата на плащането, вид на плащането и размер на лихвения процент (чл.97, т.3 от Правилника).
За допълнителна информация може да ползвате следните тел. на отдел „Регистри”: 02/939 19 71, 02/939 19 94.

 


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Вашите екземпляри на договорите за членство (подписани от наша страна) съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД, който е в сила от 01.01.2014, можете да получите от отдел „Деловодство” на ЦД.

Във връзка със заплащането на годишните такси, тези от Вас, които желаят за заплатят пълната годишна такса и да ползват отстъпката съгласно т. 2 от Раздел І на Тарифата на „Централен депозитар” следва да преведат съответната сума по сметката на депозитара и изрично да посочат в платежното нареждане ”Пълна годишна такса за членство за 2014г. с отстъпка”.
Членовете, които по техните сметки разполагат с налични средства достатъчни да покрият сумата по т. 2 от Раздел І на Тарифата, е необходимо да ни уведомят изрично, че желаят от тези средства да бъде удържана въпросната сума. Уведомленията-заявки можете да изпращате на e-mail: i.nikolov@csd-bg.bg

С пожелание за успешна 2014 г.,
„Централен депозитар” АД

 


HIGH COURT OF JUSTICE
CHANCERY DIVISION
COMPANIES COURT

Съдия David Richards
Петък, 3 януари 2014

Във връзка с HARTMANN CAPITAL LIMITED и
и във връзка с INVESTMENT BANK SPECIAL ADMISNISTARTION REGULATION 2011 (SI 2011 No 245) издава

Специална административна заповед за назначаване на синдици:
Andrew Andronikou и Peter Kubik от UHY Hacker Young, Quadrant House, 4 Thomas More Square, London, E1 W 1YW за HARTMANN CAPITAL LIMITED, считано от 17.35 ч на 3 януари 2014.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомява ме Ви, че окончателният вариант на Тарифата за цените на услугите на Централен депозитар АД, която ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. е публикувана в раздел „Нов Правилник и ИС на ЦД”, рубрика „Тарифа за таксите, събирани от ЦД”.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на 21 декември 2013 г., графикът за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, се променя както следва:

1. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 17.00 часа.

2. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 17.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 14.00 часа.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 17.00 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в следствие на промяна на системният график в системите на RINGS, както и работата на оперативните структурни звена на БНБ на 30 декември 2013 г., се измества графика за обработка на данни от членовете на Централен депозитар АД, както следва:

1. Последна обработка за изготвяне на окончателните нетни позиции на участниците и изготвяне на файл към RINGS, за 30.12.2013г – стартира в 11.00 часа.

2. Последна обработка за приключване на сделките с вальор 30 декември 2013г. – стартира в 12.15 часа.

3. Приемане на инструкции за прехвърляне на финансови инструменти на ОТС пазар – до 14.00 часа.

4. Последна обработка на получените инструкции за прехвърляне на финансови инструменти – 14.05 часа.

Работното време на Централен депозитар АД с клиенти се променя както следва:

Приемно време за представители на дружества – от 10.00 до 13.00;

Приемно време за регистрация на Особени залози и Запорни съобщения – от 10.00 до 13.00.

Приемно време за членовете на Централен депозитар – от 09.30 до 14.30 часа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящето писмо, бих искал да Ви припомня, че от 01.01.2014 година влиза в сила новият Правилник на Централен депозитар АД и стартира новата система за Клиринг и сетълмент.

Новата СКС предвижда въвеждането на две системни обработки за сетълмент дневно.

Първата системна обработка за приключване на сделки стартира в 11.35 часа, а обработката за изготвянето на окончателните нетни позиции – в 10.35 часа. Паричните средства за сделките следва да са осигурени по сетълмент сметките и информацията за това да е постъпила в СКС най-късно до 10.30 часа.

Втората системна обработка започва в15.00. Изготвянето на окончателните нетни позиции за тази обработка ще се извършва с модула, който стартира в 14.00 часа. Информацията за разполагаемите суми по сетълмент сметките за пари следва да е постъпила най-късно до 13.55 часа.

С пожелания за весели Коледни и Новогодишни празници!

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Декларацията за заявяване на предпочитания от Вас канал за връзка с ЦД АД, можете да изтеглите и попълните ТУК.

 


СЪОБЩЕНИЕ


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въвеждането на новата информационна система и новият Правилник, Централен депозитар, съвместно с БАЛИП и БАУД организира среща с цел разясняване  възникнали въпроси по отношение на новите договори за членство и споразуменията за участие в Системата за Клиринг и Сетълмент. Срещата ще се проведе на 11.12.2013г. от 15.00 часа, в сградата на ИП ”Карол” АД.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Васил Големански,
Изпълнителен директор

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с влизането в сила на новия Правилник на Централен депозитар АД и стартирането на новата система за Клиринг и сетълмент, както и с постигнатото принципно споразумение с Българска Народна Банка Ви уведомявам, че на 05.12.2013 г., ще бъдат проведени тестове за функционирането на връзката и възможността за осъществяването на два процеса за сетълмент дневно.
Тестовете ще бъдат проведени при следния сценарий:

1. В 11.00 часа Централен депозитар АД изпраща заявка за извършване на разплащания към RINGS. Заявката ще съдържа искане за дебитиране на сметките на следните банки:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

БАНКА ДСК ЕАД

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

ИНВЕСТБАНК АД

ИНГ БАНК Н.В., КЛОН СОФИЯ КЧТ

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АССЕТ БАНК АД

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ

НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ, КЛОН СОФИЯ

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

и кредитиране на сметките на банките, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД

СИБАНК АД

СИТИБАНК Н.А., КЛОН СОФИЯ

ТЕКСИМ БАНК АД

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ТОКУДА БАНК АД

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД

ЮНИОНБАНК ЕАД

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

2. Получаване на потвърждение от RINGS;

3.Изпращане на тестови съобщения до банките МТ 298 с информация за извършени тестови прехвърляния парични средства между сметките, в размер на 1.00 лв.

4. Повтаряне на операцията за втория процес за сетълмент от 15.00 часа, като ролите на банките от първия процес ще бъдат разменени.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Изпълнителен директор
Васил Големански


СЪОБЩЕНИЕ

                   Уважаеми членове и клиенти на Централен депозитар АД, уведомяваме Ви за следното:

            С решение по протокол № 13 от 07.11.2013 г., Съветът на директорите на ЦД АД прие график за действие, относно влизане в сила на новия Правилник на ЦД и въвеждане в експлоатация на новата ИС на ЦД, както следва:

 1. Влизане в сила на новия Правилник за дейността на ЦД - от  01.01.2014 г.
 2. Тестова среда на новата ИС - от 15.11. 2013 г. до края на 2014г.
 3. Работен режим на досега действащата ИС на ЦД - до 30.06.2014г.

            Новата ИС ще бъде въведена в реална експлоатация  паралелно с влизането в сила на новия Правилник за дейността на ЦД от 01.01.2014 г.

            Обръщаме Ви внимание, че се създава отделна секция „Нов Правилник и ИС на ЦД АД”. В рубриките към нея ще бъдат публикувани своевременно всички свързани документи, както и актуална информация за предстоящи в тази връзка събития.
ЦД предоставя възможност за паралелно функциониране на старата и новата ИС-и за период от 6 месеца с цел минимизиране на риска при внедряване на новата ИС. Комуникацията между двете системи създава възможност за приключване на операции с участието на двама и повече членове, независимо от системата, чрез която са заявени.
Всеки член на ЦД може да се включи в новата система, в зависимост от неговата готовност и ресурсна обезпеченост, след като надлежно е преминал всички предварителни тестове.
До момента на включване към новата система, членовете на ЦД имат възможност за работа с досегашната комуникационна среда на ЦД, без да могат да използват функционалностите и услугите, предвиждани в новата ИС, като: регистрация на къси продажби и маржин покупки, централизиран пул и директно заемане на ФИ, управление на обезпечения, автоматично вписване на финансови обезпечения,  поддържане на повече от една сметка от емисия при член на ЦД, поддържане на събирателни и глобални сметки в СКС, функции на оператор по регистъра, клирингово членство и др. 

ДО: КЛИЕНТИТЕ
НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждане на нов интернет портал за комуникация с Централен депозитар АД, Ви уведомяваме че:

 • чрез новия портал към регистъра на Централен депозитар АД, дружествата могат да подават уведомления за предстоящи корпоративни действия, заявления за регистрации на емисии безналични финансови инструменти, промени в капитала и други корпоративни действия, както и заявления за изготвяне на справки и удостоверения

 

 • попълването на данни за предстоящо корпоративно действие като предварително уведомяване, осигурява последваща регистрация на емисии безналични финансови инструменти и промени в капитала.
 • при ползването на електронния регистър дружествата трябва предварително да са заплатили таксите за поддържане и съхранения на емисията към текущия месец и таксата са съответната услуга.

 

 • адресът на интернет порталa е стартиран от страна на Централен Депозитар АД, -  http://enter.csd-bg.bg

 

Регистрираните  към настоящия момент електронни сертификати, в Приложение „Услуги за емитенти” на интернет страницата на Централен депозитар, ще могат да се ползват за достъп до новия портал  към регистъра на депозитара.

Регистрацията на електронните сертификати се извършва по досегашния ред, като:

На интернет страницата на Централен депозитар се избира ”Регистрация на сертификати”;

От менюто във формата за попълване  ”Заявление” се избира вида на приложението.
”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
”Услуги за емитенти”
”Портал към регистъра” ;

Изборът на ”Всички Услуги за Инвестиционните Посредници”
дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар за членовете и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Услуги за емитенти” дава възможност да се ползва настоящия достъп до системата на Централен депозитар и едновременно с това да се ползва новия портал към Регистъра.

Изборът на ”Портал към регистъра” дава възможност да се ползва само новия портал към Регистъра.

Моля, при възникнал проблем свързан с тестването на системата своевременно да ни уведомите на посочени телефони и e-mail-ли за връзка.

За въпроси и консултации:
За въпроси свързани с информацията в електронните форми и съответните документи свързани с регистъра на ЦД АД: Латина Димитрова, тел. 4001231; e-mail:l.dimitrova@csd-bg.bg;
За въпроси свързани с техническото обслужване на портала: Виктор Станев, тел.: 4001448, e-mail: v.stanev@csd-bg.bg.

 

                                                                          С уважение: …………………………..
                                                                           Васил Големански,
                                                                                       Изпълнителен Директор

 

 

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ДРУЖЕСТВАТА РЕГИСТРИРАЛИ
ЕМИСИИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с въвеждането на нова система за получаване на книги на притежателите на финансови инструменти /книга на акционерите/облигационерите и притежателите на дялове/ и справки от регистъра на хартиен носител, Ви уведомяваме, че от 01.09.2012 год., дружествата трябва да представят следните документи:

1. Заявление за изготвяне на книга на притежателите на финансови инструменти, което  да съдържа минимум следната информация:
- наименование на дружеството, ISIN, ЕИК, седалище и адрес на управление, тел. и e-mail и служител за връзка.
- дата, към която да се издаде книгата.

 2. Пълномощно, в случай че книгата се  получава от упълномощено лице. Данните на упълномощеното лице /ЕГН и три имена/ могат да бъдат посочени в заявлението за изготвяне на книгата. Дружеството може да изготви и безсрочно пълномощно, което да бъде изрично посочено.  

3. Към заявлението се прилага документ за платена такса за книга на притежателите на финансови инструменти и  документ за платена такса за поддържане и съхранение на финансовите инструменти към текущия месец.

4. Заявлението и пълномощното се подписват и заверяват от представляващия/те дружеството или от изрично упълномощено лице.

5. Заявленията за изготвяне на справки от регистъра /официално удостоверение за структурата на капитала, справка за портфейл на дружество и др./ трябва да съдържат информацията по т.1 и т.4. Към заявленията трябва да бъде приложен документ за платена такса за справката, съгласно Тарифата за цените на услугите на ЦД АД.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

 


 


 


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че всички дружества, регистрирали безналични финансови инструменти в Централен депозитар, имат възможност да проверяват размера на дължимите от тях такси за съхранение и поддържане на данни, както и размера на таксата за изготвяне на извлечения от книгите на акционерите/облигационерите, притежателите на дялове от договорни фондове, притежателите на варанти, на сайта на Централен депозитар АД, в менюто Справка за такси
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ОТ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАЛИ БЕЗНАЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”.

 


ДО КЛИЕНТИТЕ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Уважаеми колеги,

Обръщаме внимание на дружествата, регистрирали емисия безналични ценни книжа в Централен депозитар, че сумите за поддържане на регистър сметки следва да се заплащат до 5-то число от всеки месец.

Благодарим на всички клиенти, които редовно заплащат дължимите суми по договорите за поддържане на регистър ценни книжа! 

 
     
     
     
 
               
   
iso iso
 
 
iso iso